Localizador de recursos electrónicos
INDICIOS DE CALIDADE DAS REVISTAS
          
    Última actualización: setembro 2019
Calidade das revistas científicas
A valoración das revistas científicas baséase principalmente no factor de impacto, indicador que trata de medir a repercusión que ten unha revista na comunidade científica en función das citas recibidas.
Ademais do impacto, hai outros indicios da calidade das revistas científicas que fan referencia á calidade informativa, do proceso editorial e científica.
Recursos que proporcionan Factor de impacto
O Factor de impacto (Impact Factor), en sentido estrito, é o que proporciona Journal Citation Report (JCR ), pero existen outros recursos que dan índices de impacto.


Acceso restrinxido UVigoJournal Citation Report  (JCR) é o recurso máis  valorado na  avaliación do impacto das revistas. Elabórase a partir das bases de datos Science Citation Index  (SCI) e Social Sciences Citation Index (SSCI) da Web of Science (WoS), polo que conta cunha edición de Ciencias (SCIE) e outra de Ciencias Sociais  (SSCI), pero non existe unha edición para Arte e Humanidades.
 
                                     Como localizar o Factor de impacto en JCRSJR (Scimago Journal & Country Rank) obtén os datos de citas da base de datos Scopus.
Abrangue máis revistas que JCR, e ten unha edición conxunta para Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades.

 
                               Guía sobre como localizar datos dunha revista en SJR


Scopus Journal Metrics proporciona distintas métricas das revistas recollidas en Scopus, como CiteScore, SJR e SNIP, ademais da posición da revista na súa categoría temática e o percentil en función do seu CiteScore.
Outros recursos que aportan clasificacións de revistas
CIRC elabora unha clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas a partir dos produtos de avaliación existentes. CIRC clasifica as revistas en 5 categorías: Excelencia A+, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D.Google Scholar Metrics ofrece un índice h de cinco anos das revistas incluídas en Google Scholar que publicaron como mínimo 100 artigos e recibiron algunha cita.


Journal Scholar Metrics prorporciona indicadores do impacto das revistas de Arte, Humanidades e Ciencias Sociais a partir do reconto de citas que ofrece Google Scholar Metrics. Permite filtrar por categorías temáticas e/ou países de publicación.


CARHUS Plus é un sistema de clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanidades (locais, nacionais e internacionais) elaborado pola AGAUR coa finalidade de contribuír á avaliación da investigación que se realiza no  sistema científico e universitario catalán. Analiza unhas 5.000 revistas,  que clasifica en catro grupos: A, B, C e D.


MIAR elaborado pola Facultat de Biblioteconomia i Documentació da Universitat de Barcelona, é un sistema para medir cuantitativamente a visibilidade das publicacións periódicas en función da súa presenza en distintas bases de datos, clasificándoas segundo o indicador ICDS.


CAPES  organismo brasileiro que ten entre as súas funcións o mantemento dos sistema WebQualis, que empregan para a avaliación da calidade das revistas científicas. Os niveis indicativos da calidade van dende A1, o máis elevado, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ata C (con peso cero). Unha revista pode estar recollida nunha ou máis áreas, e ter unha clasificación diferente en cada unha.

 
INRECH recurso para revistas españolas de Humanidades (desactualizado).

Logo FecytRanking Fecyt: clasificación ordeada de todas as revistas con selo de calidade Fecyt cuxo obxectivo é servir á ANECA e a outras axencias de avaliación como ferramenta para mellorar os sistemas de acreditación da calidade. Provisional, en outubro de 2019 publicarase a versión revisada.

Outros indicios de calidade das revistas
Ademais dos indicadores de impacto e outros sistemas de clasificación de revistas, hai unha serie de indicios da calidade das revistas científicas que fan referencia fundamentalmente á calidade informativa, do proceso editorial e científica. Os seguintes recursos proporcionan algúns destes indicios:
 
 • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences): continuación de ERIH list, ampliada ás Ciencias Sociais e transferida a responsabilidade do seu mantemento á Norwegian Social Science Data Services (NSD). ERIH Plus inclúe as revistas que superan o seu proceso de avaliación da calidade.
   
 • RESH: ofrece un retrato estático das revistas españolas de Humanidades e Ciencias Sociais, orientando sobre a calidade das revistas españolas deses ámbitos.
   
 • Latindex  (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal): consta dun  "Directorio" cos datos bibliográficos de todas as revistas rexistradas, e  dun  "Catálogo" que inclúe  unicamente as revistas que cumpren os criterios de calidade editorial diseñados por Latindex (33 criterios de calidade para as  revistas impresas e 36 crterios para as revistas electrónicas).
   
 • FECYT: conta cun sistema de avaliación da calidade das revistas científicas españolas,  outorgando un selo de calidade ás revistas que superan con éxito os seus procesos de avaliación (relación de revistas co selo de calidade FECYT 2019). A relación completa de revistas co selo clasifícase no Ranking de revistas españolas con selo de calidade Fecyt (datos provisionais, en outubro de 2019 publicarase a versión revisada).
   
 • RETI: facilita unha listaxe de revistas académicas do ámbito da Tradución e Interpretación cos indicadores de calidade dos diferentes recursos que son valorados polas entidades acreditadoras: ANECA, CNEAI e AQU.