Localizador de recursos electrónicos
INDICIOS DE CALIDADE DAS REVISTAS
          
    Última actualización: novembro 2019
Calidade das revistas científicas
A valoración das revistas científicas baséase principalmente no factor de impacto, indicador que trata de medir a repercusión que ten unha revista na comunidade científica en función das citas recibidas.
Ademais do impacto, hai outros indicios da calidade das revistas científicas que fan referencia á calidade informativa, do proceso editorial e científica.
Recursos que proporcionan Factor de impacto
O Factor de impacto (Impact Factor), en sentido estrito, é o que proporciona Journal Citation Report (JCR ), pero existen outros recursos que dan índices de impacto.


Acceso restrinxido UVigoJournal Citation Report  (JCR) é o recurso máis  valorado na  avaliación do impacto das revistas. Elabórase a partir das bases de datos Science Citation Index  (SCI) e Social Sciences Citation Index (SSCI) da Web of Science (WoS), polo que conta cunha edición de Ciencias (SCIE) e outra de Ciencias Sociais  (SSCI), pero non existe unha edición para Arte e Humanidades.
 
                                     Como localizar o Factor de impacto en JCRSJR (Scimago Journal & Country Rank) obtén os datos de citas da base de datos Scopus.
Abrangue máis revistas que JCR, e ten unha edición conxunta para Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades.

 
                               Guía sobre como localizar datos dunha revista en SJR


Scopus Journal Metrics proporciona distintas métricas das revistas recollidas en Scopus, como CiteScore, SJR e SNIP, ademais da posición da revista na súa categoría temática e o percentil en función do seu CiteScore.
 
Outros recursos que aportan clasificacións de revistas
CIRC elabora unha clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas a partir dos produtos de avaliación existentes. CIRC clasifica as revistas en 5 categorías: Excelencia A+, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D.
    

Dialnet Métricas ofrece un conxunto de indicadores para axudar a identificar a relevancia da produción científica baseándose nas publicacións de Dialnet. Polo de agora ofrece métricas de catro ámbitos: Comunicación, Deporte, Documentación e Educación e aínda está en versión BETA, pero foi incluido na convocatoria do CNEAI de 2019 no Subcampo 7.2, ciencias da educación.

 

Google Scholar Metrics ofrece un índice h de cinco anos das revistas incluídas en Google Scholar que publicaron como mínimo 100 artigos e recibiron algunha cita. 


Journal Scholar Metrics prorporciona indicadores do impacto das revistas de Arte, Humanidades e Ciencias Sociais a partir do reconto de citas que ofrece Google Scholar Metrics. Permite filtrar por categorías temáticas e/ou países de publicación.


CARHUS Plus é un sistema de clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanidades (locais, nacionais e internacionais) elaborado pola AGAUR coa finalidade de contribuír á avaliación da investigación que se realiza no  sistema científico e universitario catalán. Analiza unhas 5.000 revistas,  que clasifica en catro grupos: A, B, C e D.


MIAR elaborado pola Facultat de Biblioteconomia i Documentació da Universitat de Barcelona, é un sistema para medir cuantitativamente a visibilidade das publicacións periódicas en función da súa presenza en distintas bases de datos, clasificándoas segundo o indicador ICDS.


CAPES  organismo brasileiro que ten entre as súas funcións o mantemento dos sistema WebQualis, que empregan para a avaliación da calidade das revistas científicas. Os niveis indicativos da calidade van dende A1, o máis elevado, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ata C (con peso cero). Unha revista pode estar recollida nunha ou máis áreas, e ter unha clasificación diferente en cada unha.

 
INRECH recurso para revistas españolas de Humanidades (desactualizado).

Logo FecytRanking Fecyt: clasificación ordeada de todas as revistas con selo de calidade Fecyt cuxo obxectivo é servir á ANECA e a outras axencias de avaliación como ferramenta para mellorar os sistemas de acreditación da calidade. Provisional, en outubro de 2019 publicarase a versión revisada.

 
Outros indicios de calidade das revistas
Ademais dos indicadores de impacto e outros sistemas de clasificación de revistas, hai unha serie de indicios da calidade das revistas científicas que fan referencia fundamentalmente á calidade informativa, do proceso editorial e científica. Os seguintes recursos proporcionan algúns destes indicios:
 
  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences): continuación de ERIH list, ampliada ás Ciencias Sociais e transferida a responsabilidade do seu mantemento á Norwegian Social Science Data Services (NSD). ERIH Plus inclúe as revistas que superan o seu proceso de avaliación da calidade.
     
  • RESH: ofrece un retrato estático das revistas españolas de Humanidades e Ciencias Sociais, orientando sobre a calidade das revistas españolas deses ámbitos.
     
  • Latindex  (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal): consta dun  "Directorio" cos datos bibliográficos de todas as revistas rexistradas, e  dun  "Catálogo" que inclúe  unicamente as revistas que cumpren os criterios de calidade editorial diseñados por Latindex (33 criterios de calidade para as  revistas impresas e 36 crterios para as revistas electrónicas).
     
  • RETI: facilita unha listaxe de revistas académicas do ámbito da Tradución e Interpretación cos indicadores de calidade dos diferentes recursos que son valorados polas entidades acreditadoras: ANECA, CNEAI e AQU.