Localizador de recursos electrónicos
FACTOR DE IMPACTO E OUTROS INDICADORES DE IMPACTO DAS REVISTAS
    
 Última actualización: novembro de 2023
Que é o factor de impacto?
O factor de impacto é un indicador que se emprega para medir a importancia relativa dunha revista na súa categoría temática, tendo en conta a frecuencia coa que se citan por termo medio os seus artigos.

O factor de impacto (Journal Impact Factor ou JIF), en sentido estrito, é o que proporciona Journal Citation Report (JCR). O factor de impacto dunha revista para un ano calcúlase dividindo o número de citas recibidas nese ano polos artigos publicados nos dous anos anteriores, entre o número de traballos publicados pola revista neses dous anos. O dato aproxímase á media de citas por traballo publicado:


Ademais de JCR, existen outros recursos que proporcionan indicadores de impacto das revistas, entre eles SJR, Scopus Journal Metrics e Dialnet Métricas.
Como localizar o factor de impacto en JCR?
Acceso restrinxido UVigo Journal Citation Report  (JCR) é un índice das revistas indexadas en Web of Science (WOS). Inclúe as revistas de todas as coleccións de WOS (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index e Emerging Sources Citation Index). 

Se queremos localizar o factor de impacto (JIF) dunha revista en JCR, buscamos ese título ou ISSN no buscador xeral:


E entramos no perfil da revista:

Como localizar no JCR datos anteriores a 1997
Na súa versión en liña, JCR inclúe datos desde 1997. Se queremos consultar edicións anteriores do JCR, están dispoñibles na web da Biblioteca da Universidad de Murcia: www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto/jcr
 
Web da Universidad de Murcia con edicións anteriores a 1997 do JCR
Posición da revista na súa categoría e outras métricas en JCR
O factor de impacto obtido polas revistas permite clasificalas dentro de cada categoría temática. É interesante coñecer a posición que ocupa a revista dentro desa clasificación mediante tres datos relevantes: a posición con respecto ao total das revistas da categoría, o cuartil e o percentil. Todos estes datos atópanse no apartado “Rank by Journal Impact Factor” que localizamos se descendemos pola páxina do perfil da revista:Ademais do factor de impacto, JCR proporciona máis información para cada revista: métricas como Eigenfactor Score, Eigenfactor normalizado, contribucións á revista por país, por organización...
 
Busca de revistas por categoría en JCR
Acceso restrinxido UVigo Journal Citation Report (JCR) ofrece a ferramenta Browse journals, que permite limitar a busca de revistas por categoría temática, colección (SCIE, SSCI, A&HCI ou ESCI), acceso aberto, cuartil, editor, país, rango de factor de impacto, rango de percentil e rango de JCI: 
Para, por exemplo, localizar as revistas de acceso aberto da categoría Economics, situadas no primeiro cuartil por factor de impacto:Ademais, a FECYT dispón dunha ferramenta de análise interactivo do JCR que permite realizar buscas por revista e temática das versións de ciencias e ciencias sociais dende o ano 2002, así como os datos do factor de impacto e outras métricas.
Outros indicadores: Eigenfactor score, Normalized Eigenfactor, Article influence score
Eigenfactor score é un indicador bibliométrico que se aplica ás revistas incluídas en Journal Citation Reports (JCR). É similar ao factor de impacto de JCR (Journal Impact factor, JIF), pero calcúlase a partir do número de citas que reciben nun ano os artigos publicados nesa revista durante os cinco anos anteriores. Ademais, elimina dese cálculo as autocitas (isto é, as citas aos artigos publicados na mesma revista) e outorga máis peso ás citas procedentes de revistas máis influíntes, en función do Eigenfactor desas revistas citantes.
Non ten en conta o número de artigos publicados cada ano pola revista, de tal xeito que, cantos máis artigos publique unha revista, máis alto será o seu Eigenfactor.

Normalized Eigenfactor é o indicador Eigenfactor calculado en función do número total de revistas incluídas en JCR cada ano. O Eigenfactor medio de todas as revistas é 1, e así as revistas poden ser comparadas entre elas. Así, que unha revista acade un Normalized Eigenfactor de 5, indica que a súa influencia é 5 veces superior á media das revistas ese ano.

Article influence score é un indicador que se aplica ás revistas e que normaliza o Eigenfactor score en función do tamaño da revista. Isto é, ten en conta o número de artigos publicados na revista neses 5 anos.
Calcúlase multiplicando o Eigenfactor Score por 0.01 e dinvidindo o resultado entre o número de artigos publicados na revista. Indica a influencia media de cada artigo dunha revista nos cinco anos posteriores á súa publicación. Cando o Article influence score é superior a 1, indica que os artigos desa revista teñen unha influencia superior á media.

Estes tres indicadores están incluídos nos perfís das revistas de JCR, no apartado Additional metrics:
 
Outros indicadores: Journal Citation Indicator (JCI)
En 2021, Clarivate introduciu en JCR un novo indicador para todas as revistas indexadas en WOS, o Journal Citation Indicator (JCI)

O JCI calcúlase a partir dun indicador de impacto normalizado, o Category Normalized Citation Impact (CNCI), que resulta de dividir o número de citas recibidas por un documento, pola media de citas recibidas polos documentos publicados no mesmo ano, na mesma categoría e a mesma tipoloxía documental. O CNCI preséntase como un número decimal onde o 1 indica que o artigo analizado se atopa na media de documentos similares, e calquera cifra por riba ou por baixo indica respectivamente que ten máis ou menos citas que a media.
Por exemplo, un CNCI de 1,3 indica que o artigo recibiu un 30% máis de citas que os documentos do mesmo ano, categoría e tipo.

O JCI é a media dos CNCI dos artigos dunha revista publicados nos tres anos anteriores. Por exemplo, o JCI de 2020 é o CNCI medio de todos os artigos publicados entre 2017 e 2019, tendo en conta as citas recibidas entre 2017 e 2020.

É, polo tanto, un indicador normalizado, porque sitúa o nivel de citación da revista no seu contexto

Podemos atopar o JCI en todos os perfís das revistas indexadas nas coleccións de WOS: Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) e Emerging Sources Citation Index (ESCI). Sen embargo a posición que ocupa por JCI, o percentil e o cuartil das revistas só aparece en SCI e SSCI. A inclusión de estos datos en A&HCI e ESCI espérase que figure na vindeira edición.

 
Outros indicadores: SJR
SJR (Scimago Journal & Country Rank) obtén os datos de citas da base de datos Scopus. 
O índice SJR expresa o promedio de citas recibidas no ano seleccionado polos documentos publicados nesa revista nos tres anos anteriores. O valor das citas recibidas varía en función do campo temático, a calidade e a reputación da revista citante. Este índice recalcúlase cada ano para todos os anos anteriores, polo que pode variar para unha mesma revista e ano en función da data na que se obtivo o dato.
SJR proporciona ademais outros indicadores como índice H, cuartil, promedio de citas por documento, total de citas e autocitas, porcentaxe de colaboración internacional, etc. 
Outros indicadores: CiteScore e SNIP de Scopus
Scopus proporciona distintas métricas das revistas que indexa, como CiteScore, SJR e SNIP:


 
 
Outros indicadores: Dialnet Métricas
Dialnet Métricas ofrece indicadores bibliométricos para as revistas que indexa, baseándose nas citas que reciben os seus artigos identificadas en Dialnet. Organiza as revistas en categorías temáticas, de ciencias sociais, humanidades e ciencias xurídicas. Dentro de cada categoría e ano, as revistas están ordenadas en función do seu indicador de impacto e organizadas en cuartís.