Localizador de recursos electrónicos

1. A quen me dirixo para consultar as dúbidas sobre o catálogo, as bases de datos, revistas electrónicas…?

Podes dirixirte ao persoal das distintas bibliotecas onde te axudarán directamente ou remitirán ao servizo correspondente para a súa aclaración

2. A quen me dirixo para consultar calquera dúbida sobre a biblioteca e os seus servizos?

Podes dirixirte ao persoal das distintas bibliotecas onde te axudarán directamente ou remitirán ao servizo correspondente para a súa aclaración

3. Como activo a miña conta de correo electrónico da Universidade?

Para saber como activar a túa conta de correo electrónico da Universidade de Vigo preme nesta ligazón. Esta conta de correo é a que tes que empregar para poder acceder aos recursos electrónicos subscritos pola Biblioteca dende fóra da Universidade.

4. Como me poño en contacto co servizo de soporte á aprendizaxe e a investigación?

En cada unha das bibliotecas centrais existe un servizo de soporte á aprendizaxe e a investigación ao que te podes dirixir presencialmente, por correo-e ou por teléfono:
 • Biblioteca Central Vigo: referencia@uvigo.es / 986813843
 • Biblioteca Central Campus Pontevedra: refbcp@uvigo.es / 986802001
 • Biblioteca Central Campus Ourense: saibco@uvigo.es / 988387230

5. Como podo acceder aos recursos electrónicos dende a miña casa?

Para poder consultar os recursos electrónicos subscritos pola biblioteca dende fóra da Universidade hai que empregar o proxy. Consulta a guía "Conectarse por medio dun proxy" elaborada polos Servizos informáticos.
 
Lembra que co proxy terás que empregar a túa conta de correo electrónico da Universidade de Vigo; se non sabes como activala consulta este titorial.

Alternativamente, algúns recursos electrónicos permiten o acceso mediante o SIR que permite o acceso sen necesidade de utilizar o proxy. Consulta nesta guía como acceder aos recursos nos que está habilitado este sistema.

6. Como podo conectarme á wifi da Universidade de Vigo?

Hai tres redes wifi dispoñibles: alumnos, persoal e Eduroam:
 • Redes alumnos e persoal: para conectarse só hai que introducir os datos do correo electrónico da UVigo, pero estas redes non están encriptadas polo que unha persoa avantaxada podería chegar a ver as comunicacións.  
 • Rede Eduroam: conexión máis segura e dispoñible en moitos centros do mundo, que poden utilizala tanto usuarios/as internos da Universidade de Vigo como usuarios/as doutras institucións afiliadas ao proxecto Eduroam. Para empregala previamente hai que instalar o soporte lóxico seguindo estes pasos: 
   1)  Acceder á web http://cat.eduroam.org
   2) Seleccionar como institución a Universidade de Vigo e descargar o soporte lóxico para o noso sistema operativo.
   3) Introducir o noso usuario e contrasinal.

7. Existe posibilidade de solicitar unha formación a medida?

Si, a biblioteca realiza sesións formativas axeitadas á demanda do usuario/a, tanto nos contidos coma nos horarios. Tamén poden ser peticións de docentes para impartir formación axustada ás necesidades da súa asignatura e dos seus estudantes.
Para solicitalas deberá poñerse en contacto coa Biblioteca Central do campus correspondente:
 
 • Biblioteca Central Vigo: referencia@uvigo.es / 986813843
 • Biblioteca Central Campus Pontevedra: dirbcp@uvigo.es / 986802001
 • Biblioteca Central Campus Ourense: dirbco@uvigo.es / 988387191

8. Que cursos e actividades formativas ofrece a Biblioteca?

A biblioteca ofrece diversos cursos e actividades formativas, tanto presenciais como virtuais, coa finalidade de facilitar a estudantes e investigadores/as as competencias informacionais necesarias na aprendizaxe e na investigación.
Entre estes cursos e actividades están:

 

Cursos virtuais

 
 

 

Formación presencial

 
 • Sesións solicitadas polos usuarios/as:  feitas á súa medida, tanto nos contidos coma nos horarios. Poden ser tamén peticións de docentes para impartir formación axustada ás necesidades dos seus estudantes. 
   
 • Sesións programadas pola Biblioteca:  formación en bases de datos e outros recursos de información, xestores bibliográficos etc.    
   
 • Sesións de acollida ao alumnado de 1º curso:  realizadas a comezos de cada curso académico, están orientadas a informar aos novos estudantes dos servizos bibliotecarios e formar no manexo do catálogo.

9. Que son as competencias informáticas e informacionais?

As competencias informáticas son o conxunto de coñecementos, habilidades, actitudes e conductas que capacitan aos individuos para saber como funcionan as TIC, para que serven e onde e como se poden utilizar para conseguir obxectivos específicos.
As competencias informacionais son o conxunto de coñecementos, habilidades, disposicións e conductas que capacitan aos individuos para recoñecer cando necesitan información, onde localizala, como avaliar a súa idoneidade e darlle o uso axeitado de acordo co problema que se lles plantexa” (Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado. Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2012 edición ampliada e revisada).

A Biblioteca oferta distintos curso para formar aos estudantes da Universidade de Vigo en ditas competencias, o que lles permitirá:
 • Utilizar os recursos tecnolóxicos e de información dispoñibles na Universidade.
 • Usar un maior número de recursos de información fiables e pertinentes.
 • Desenvolver a capacidade de análise fronte a sobreabundancia da información.
 • Ser autónomo dentro da investigación e avaliación dos recursos de información para os seus traballos académicos.
 • Mellorar a súa capacidade de organización da información.
 • Citar as fontes impresas e electrónicas usando o estilo de cita adecuado, facendo así un uso responsable, ético e legal da información.  
 • Empregar unha metodoloxía básica para a elaboración dos traballos académicos.
Buscar FAQs
Se tes algunha outra pregunta ou dúbida contacta coa Biblioteca: referencia@uvigo.es / 986.813.843