Localizador de recursos electrónicos
INDICIOS DE CALIDADE DAS REVISTAS
          
    Última actualización: xullo de 2021
Calidade das revistas científicas
A valoración das revistas científicas baséase habitualmente no reconto das citas que reciben os seus artigos. Con ese dato elabóranse indicadores como o factor de impacto (JIF) e rankings que sitúan as revistas no panorama internacional. En moitos procesos de avaliación da actividade investigadora a valoración dos artigos científicos faise tendo en conta a posición da revista neses rankings.

Nesta guía ofrecemos información sobre os recursos que proporcionan indicadores de impacto das revistas e outros que axudan a coñecer a súa calidade científica, informativa e editorial.
Recursos que proporcionan factor de impacto
O factor de impacto (Jornal impact factor, JIF) en sentido estrito é o que proporciona Journal Citation Report (JCR), pero existen outros recursos que inclúen índices de impacto.


Acceso restrinxido UVigoJournal Citation Report  (JCR) é o recurso máis  valorado na  avaliación do impacto das revistas. Elabórase a partir das bases de datos Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citations Index (A&HCI) e Emerging Sources Citation Index (ESCI), da Web of Science (WoS). Proporciona o factor de impacto (JIF) e a posición das revistas (cuartil e percentil) en función dese indicador para as revistas indexadas en SCI e SSCI, A&HCI e ESCI. Para todas as revistas proporciona outro indicador (Journal Citation Indicator, JCI), que tamén permite ordenar as revistas dentro de cada categoría e coñecer o cuartil e o percentil no que se sitúa unha revista nesa relación.
 
                                      Como localizar o factor de impacto en JCR

SJR (Scimago Journal & Country Rank) obtén os datos de citas da base de datos Scopus. Proporciona diferentes métricas das revistas, ademais do SJR e a posición da revista na súa categoría en función dese indicador. 
 
                                      Como localizar o SJR das revistas indexadas en Scpous

Scopus proporciona distintas métricas das revistas recollidas en Scopus, como CiteScore, SJR e SNIP, ademais da posición da revista na súa categoría temática e o percentil en función do seu CiteScore.
 
                                     Como localizar as métricas de revistas en Scopus
Outros recursos que aportan clasificacións de revistas
   
   
   
CIRC elabora unha clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas a partir dos produtos de avaliación existentes. CIRC clasifica as revistas en 5 categorías: Excelencia A+, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D.


Dialnet Métricas ofrece un conxunto de indicadores baseados nas publicacións indexadas en Dialnet. O seu indicador de impacto permítelle ordenar as revistas e organizalas en cuartís dentro de cada ámbito temático. Este recurso foi incluido nos criterios de avaliación da CNEAI en 2019, no subcampo ciencias da educación.


Logo FecytRanking Fecyt: clasificación ordenada de todas as revistas con selo de calidade Fecyt cuxo obxectivo é servir á ANECA e a outras axencias de avaliación como ferramenta para mellorar os sistemas de acreditación da calidade.


CARHUS Plus é un sistema de clasificación de revistas científicas de ciencias sociais e humanidades (locais, nacionais e internacionais) elaborado pola AGAUR coa finalidade de contribuír á avaliación da investigación que se realiza no sistema científico e universitario catalán. Analiza unhas 5.000 revistas, que clasifica en catro grupos: A, B, C e D.


MIAR elaborado pola Facultat de Biblioteconomia i Documentació da Universitat de Barcelona, é un sistema para medir cuantitativamente a visibilidade das publicacións periódicas en función da súa presenza en distintas bases de datos, clasificándoas segundo o indicador ICDS.


Google Scholar Metrics calcula o índice h de cinco anos das revistas incluídas en Google Scholar que publicaron como mínimo 100 artigos e recibiron algunha cita. Ofrece rankings das 100 revistas con índice h5 máis elevado, por idioma de publicación. 


Journal Scholar Metrics prorporciona indicadores do impacto das revistas de arte, humanidades e ciencias sociais a partir do reconto de citas que ofrece Google Scholar Metrics. Permite filtrar por categorías temáticas e/ou países de publicación.

 
REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) analiza as citas dos artigos indexados e elabora varios indicadores que permiten ordenar as revistas en función da puntuación obtida por cada unha. Ademais de ofrecer un ranking xeral, permite limitar a consulta por áreas temáticas, materias dentro de cada área e países.
 

CAPES  organismo brasileiro que ten entre as súas funcións o mantemento dos sistema WebQualis, que empregan para a avaliación da calidade das revistas científicas. Os niveis indicativos da calidade van dende A1, o máis elevado, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ata C (con peso cero). Unha revista pode estar recollida nunha ou máis áreas, e ter unha clasificación diferente en cada unha.
 
  Academic Journal Guide sistema de clasificación de revistas de economía e empresa elaborado pola Chartered Association of Business Schools do Reino Unido. Clasifica as revistas segundo a súa calidade editorial nun sistema de clasificación de 1 a 4 (de menor a maior calidade) empregando criterios como a revisión por pares, xuízos de expertos e información estatística relacionada coas citas. Para á súa consulta require rexistro previo.
 
CEFAGE ranking de revistas das áreas de Economía e Xestión elaborado polo Center for Advanced Studies in Management and Economics, un dos principais centros de investigación portugueses. A edición actual inclúe só revistas internacionais acreditadas con revisión por pares e clasificadas en 6 categorías de maior a menor calidade.

anvur clasificación de revistas italianas da Agenzia Nazionale di Valutaziones del Sistema Universitario e della Ricerca. Inclúe as revistas avaliados e aprobadas polo Consello de Administración da axencia. Divide as revistas en Revisas científicas e revistas de clase A.
Outros indicios de calidade das revistas
Ademais dos indicadores de impacto e outros sistemas de clasificación de revistas, hai unha serie de indicios da calidade das revistas científicas que fan referencia fundamentalmente á calidade informativa, do proceso editorial e científica. Os seguintes recursos proporcionan algúns destes indicios:
 
  •  Web of Science Master Journal List: permite localizar as revistas indexadas nas coleccións da Web of Science, tanto as que están incluídas en JCR coma as que non. O feito de que unha revista estea incluída en WOS supón que pasou o proceso de selección desta base de datos e polo tanto cumpre os criterios mínimos de calidade que establece Clarivate.
  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences): continuación de ERIH list, ampliada ás Ciencias Sociais e transferida a responsabilidade do seu mantemento á Norwegian Social Science Data Services (NSD). ERIH Plus inclúe as revistas que superan o seu proceso de avaliación da calidade.
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals): indexa e proporciona acceso a revistas en acceso aberto revisadas por pares de calidade alta. As revistas incluídas neste directorio cumpren os requisitos de calidade que este esixe.
  • RESH: ofrece un retrato estático das revistas españolas de Humanidades e Ciencias Sociais, orientando sobre a calidade das revistas españolas deses ámbitos.
  • Latindex  (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal): consta dun  "Directorio" cos datos bibliográficos de todas as revistas rexistradas, e  dun  "Catálogo" que inclúe  unicamente as revistas que cumpren os criterios de calidade editorial diseñados por Latindex (33 criterios de calidade para as  revistas impresas e 36 crterios para as revistas electrónicas).
  • RETI: facilita unha listaxe de revistas académicas do ámbito da Tradución e Interpretación cos indicadores de calidade dos diferentes recursos que son valorados polas entidades acreditadoras: ANECA, CNEAI e AQU.