Localizador de recursos electrónicos

1. A quen me dirixo para consultar as dúbidas sobre o catálogo, as bases de datos, revistas electrónicas…?

Podes dirixirte ao persoal das distintas bibliotecas onde te axudarán directamente ou remitirán ao servizo correspondente para a súa aclaración

2. A quen me dirixo para consultar calquera dúbida sobre a biblioteca e os seus servizos?

Podes dirixirte ao persoal das distintas bibliotecas onde te axudarán directamente ou remitirán ao servizo correspondente para a súa aclaración

3. Como activo a miña conta de correo electrónico da Universidade?

Para saber como activar a túa conta de correo electrónico da Universidade de Vigo consulta este titorial. Esta conta de correo é a que tes que empregar para poder acceder aos recursos electrónicos subscritos pola Biblioteca dende fóra da Universidade.

4. Como me poño en contacto co servizo de información ou referencia?

En cada unha das bibliotecas centrais existe un servizo de referencia ao que te podes dirixir presencialmente, por correo-e ou por teléfono:
 • Biblioteca Central Vigo: referencia@uvigo.es / 986813843
 • Biblioteca Central Campus Pontevedra: refbcp@uvigo.es / 986802001
 • Biblioteca Central Campus Ourense: dirbco@uvigo.es / 988387191

5. Como podo acceder aos recursos electrónicos dende a miña casa?

Para poder consultar os recursos electrónicos subscritos pola biblioteca dende fóra da Universidade hai que empregar o proxy. Máis información sobre: Lembra que co proxy terás que empregar a túa conta de correo electrónico da Universidade de Vigo; se non sabes como activala consulta este titorial.

6. Como podo conectarme á wifi da Universidade de Vigo?

Hai dúas opcións:
 • Mediante a rede wireless, que é a rede sen fíos que ten implantada a Universidade de Vigo en todos os campus e para conectarse só hai que introducir os datos do correo electrónico.
 • Mediante Eduroam, unha rede e conexión máis segura, que poden utilizala tanto usuarios/as internos da Universidade de Vigo como usurios/as doutras institucións afiliadas ao proxecto Eduroam. Tes que introducir a identificación e a clave de usuario.

7. Existe posibilidade de solicitar unha formación a medida?

Si, a biblioteca realiza sesións formativas axeitadas á demanda do usuario/a, tanto nos contidos coma nos horarios. Tamén poden ser peticións de docentes para impartir formación axustada ás necesidades da súa asignatura e dos seus estudantes.
Para solicitalas deberá poñerse en contacto coa Biblioteca Central do campus correspondente:
 
 • Biblioteca Central Vigo: referencia@uvigo.es / 986813843
 • Biblioteca Central Campus Pontevedra: dirbcp@uvigo.es / 986802001
 • Biblioteca Central Campus Ourense: dirbco@uvigo.es / 988387191

8. Que cursos e actividades formativas ofrece a Biblioteca?

A biblioteca ofrece diversos cursos e actividades formativas, tanto presenciais como virtuais, coa finalidade de facilitar a estudantes e investigadores/as as competencias informacionais necesarias na aprendizaxe e na investigación.
Entre estes cursos e actividades están:

 

Cursos virtuais

 
 

 

Formación presencial

 
 • Sesións solicitadas polos usuarios/as:  feitas á súa medida, tanto nos contidos coma nos horarios. Poden ser tamén peticións de docentes para impartir formación axustada ás necesidades dos seus estudantes. 
   
 • Sesións programadas pola Biblioteca:  formación en bases de datos e outros recursos de información, xestores bibliográficos etc.    
   
 • Sesións de acollida ao alumnado de 1º curso:  realizadas a comezos de cada curso académico, están orientadas a informar aos novos estudantes dos servizos bibliotecarios e formar no manexo do catálogo.

9. Que son as competencias informáticas e informacionais?

As competencias informáticas son o conxunto de coñecementos, habilidades, actitudes e conductas que capacitan aos individuos para saber como funcionan as TIC, para que serven e onde e como se poden utilizar para conseguir obxectivos específicos.
As competencias informacionais son o conxunto de coñecementos, habilidades, disposicións e conductas que capacitan aos individuos para recoñecer cando necesitan información, onde localizala, como avaliar a súa idoneidade e darlle o uso axeitado de acordo co problema que se lles plantexa” (Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado. Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2012 edición ampliada e revisada).

A Biblioteca oferta distintos curso para formar aos estudantes da Universidade de Vigo en ditas competencias, o que lles permitirá:
 • Utilizar os recursos tecnolóxicos e de información dispoñibles na Universidade.
 • Usar un maior número de recursos de información fiables e pertinentes.
 • Desenvolver a capacidade de análise fronte a sobreabundancia da información.
 • Ser autónomo dentro da investigación e avaliación dos recursos de información para os seus traballos académicos.
 • Mellorar a súa capacidade de organización da información.
 • Citar as fontes impresas e electrónicas usando o estilo de cita adecuado, facendo así un uso responsable, ético e legal da información.  
 • Empregar unha metodoloxía básica para a elaboración dos traballos académicos.
Buscar FAQs
Se tes algunha outra pregunta ou dúbida contacta coa Biblioteca: referencia@uvigo.es / 986.813.843