Localizador de recursos electrónicos
SEXENIOS CNEAI 2023. Novidades
Última actualización: xaneiro de 2024
Convocatoria e criterios
Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora

Resolución de 5 de diciembre de 2023, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios para la evaluación de la actividad investigadora

Baremo xeral de aplicación na avaliación dos sexenios de investigación 2023 por parte dos comités asesores

Prazo de presentación de solicitudes: 22 de xaneiro a 12 de febreiro de 2024.
Prazo de resolución: 6 meses desde o día 22 de xaneiro. "
El transcurso del plazo máximo de seis meses sin dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio por silencio administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición final vigésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre"
Presentación de solicitudes: http://aneca.sede.gob.es
 
Convocatoria para o profesorado contratado doutor, permanente laboral e axudante doutor
Na convocatoria da Universidade de Vigo para o profesorado contratado doutor, o profesorado permanente laboral e o profesorado axudante doutor correspondente ao ano 2023, establécese o seguinte procedemento:
1. As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica da ANECA.
Unha vez presentada, as persoas interesadas deberán enviar unha copia da solicitude asinada e do xustificante coa data de rexistro por correo electrónico ao Servizo de PDI (consultapdi@uvigo.es). A falta desta comunicación impedirá que se poida realizar a avaliación.
2. O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 22 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2024.
3. Segundo se indica na base 3.1.d), a folla de servizos deberá ser de data posterior ao 22 de decembro de 2023.
4. Os criterios específicos aprobados para cada un dos campos de avaliación regúlanse na Resolución do 5 de decembro de 2023, da Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (BOE do 16).
5. No caso de solicitarse a validación de sexenios obtidos noutras universidades, a solicitude presentarase nos termos indicados na base 9 directamente ante a Universidade de Vigo, a través da súa sede electrónica
Pode consultalo en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/42319