Localizador de recursos electrónicos
SEXENIOS CNEAI
 
 Última actualización: xaneiro 2023
 
Recoñecemento de sexenios

A CNEAI, integrada en ANECA (Ley 15/2014 e Real Decreto 1112/2015), realiza a avaliación da actividade investigadora do profesorado universitario co obxectivo de recoñecerlle os sexenios como complemento de produtividade.

A solicitude de avaliación (por períodos de seis anos) é voluntaria; a súa finalidade é fomentar o traballo investigador do profesorado universitario.
A persoa interesada debe presentar as cinco aportacións, máis dúas substitutorías, que considere máis relevantes do período de seis años sometido a avaliación; excepcionalmente o número de aportacións poderá ser inferior se os traballos teñen unha extraordinaria calidade e tiveron unha alta repercusión científica ou técnica.

As aportacións teñen que estar publicadas nos anos para os que se solicita a avaliación, polo que non se teñen en conta publicacións «aceptadas», pero non publicadas, nalgún deses anos.
 

Criterios de avaliación da CNEAI
Só se consideran as aportacións que supoñen un progreso real do coñecemento; non se valoran os traballos meramente descritivos ou as reiteracións de traballos previos.
Ademais, a persoa solicitante debeu participar activamente como director/a ou executor/a do traballo; nos casos de multiautoría, debe concretar a súa aportación específica.
Cada aportación incluirá os datos necesarios para a súa localización e identificación, así como os «indicios de calidade», que poderán consistir en:
 1. Relevancia científica da aportación.
 2. Relevancia científica do medio de difusión no que se publicou a aportación; nas disciplinas nas que existan criterios internacionais de calidade das publicacións, estes serán referencia inexcusable
 3. Referencias que outras persoas realicen, en traballos publicados, á obra da persoa solicitante, que sexan indicativas da importancia da aportación ou do seu impacto na área
 4. Apreciación, expresada sucintamente, da persoa solicitante sobre a contribución da súa obra ao progreso do coñecemento, así como o interese e creatividade da aportación
 5. Datos sobre a explotación de patentes ou modelos de utilidade
 6. Recensións en revistas especializadas.

Nas publicacións científicas a CNEAI valora principalmente o medio no que se publicaron os traballos de investigación e precisa as condicións que establece para determinar a calidade e prestixio do medio de difusión (revistas, libros etc.) : 
 
 • Revistas
  A CNEAI presupón que unha posición destacada da revista nos índices internacionais que ordenan por grao de difusión as publicacións de recoñecido prestixio é garantía de que os contidos publicados nelas teñen a suficiente calidade. Pero engade que a indexación nun índice internacional non é o único criterio que determine a avaliación positiva, que dependerá do contido científico do traballo. En moitos campos sinala que se valoran preferentemente os artigos publicados en revistas que ocupen posicións relevantes dentro da súa categoría no Journal Citation Report (JCR) e nalgúns campos valórase tamén que estea en Scimago Journal Rank (SJR). O JCR de referencia para a avaliación será o do ano de publicación do artigo; para artigos publicados no ano da convocatoria será o último JCR publicado. 
  Aínda que a CNEAI  estima máis complicado establecer cando existe garantía de calidade dun medio de difusión que non aparece nestes índices internacionais, contempla, ademais do contido científico do traballo, nalgúns campos a posibilidade de considerar as revistas incluídas en diferentes bases de datos ou recompilacións bibliográficas que a xuízo do comité asesor presenten indicios de calidade equiparables e satisfagan os criterios especificados no apéndice da resolución.
   
 • Libros e capítulos de libros
  Valóranse só nalgúns campos; en xeral considéranse aqueles publicados en editoriais de recoñecido prestixio e cun procedemento selectivo para a aceptación de orixinais, segundo sistemas recollidos no Scholarly Publishers Indicators (SPI); ademais terase en conta o número e carácter das citas recibidas, as recensións e críticas en revistas especializadas, a colección, a tradución a outras linguas etc., e tamén poderán considerarse a xuízo da comisión (segundo se recolle no apéndice) as publicacións en coleccións de editoriais universitarias que teñan o selo de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) ANECA-UNE-FECYT.
   
 • Actas e comunicacións a congresos
  Só se valoran nalgúns campos (Filosofía, Filoloxía e Lingüística, nalgúns subcampos da Enxeñaría etc.). En cada caso indícanse os criterios para a súa avaliación.
Criterios de avaliación específicos para cada campo

CNEAI concreta en cada convocatoria os criterios de avaliación específicos por campos científicos referentes á autoría, tipo de aportacións que se poden presentar, fontes que se empregan para valorar as publicacións etc.

A aplicación destes criterios depende dos comités avaliadores, xa que a súa aplicación se modula en función das características de cada aportación así como das circunstancias de cada disciplina:

    1. Matemáticas e física
    2. Química
    3. Bioloxía celular e molecular
    4. Ciencias biomédicas
    5. Ciencias da natureza
    6. Enxeñerías e arquitectura: subcampo 6.1, tecnoloxías mecánicas e da produción; subcampo 6.2, enxeñarías da comunicación, computación e electrónica; subcampo 6.3, arquitectura, enxeñaría civil, construción e urbanismo.
    7. Ciencias xociais, políticas, do comportamento e da educación: subcampos 7.1, ciencias sociais, políticas, do comportamento e de estudos de xénero; subcampo 7.2, ciencias da educación.
    8. Ciencias económicas e empresariais
    9. Dereito e xurisprudencia
    10. Historia, xeografía e artes
    11. Filosofía, filoloxía e lingüística
Composición dos Comités Asesores
Segundo se indica na convocatoria, para a avaliación das solicitudes a CNEAI convocará comités asesores e persoas expertas, por campos científicos, cuxa relación será publicada. 
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Máis información
 • Portal da Aneca
 • Aneca respondepara consultas relacionadas coa convocatoria e a aplicación informática
 • Conversaciones con Aneca. O día 17 de xaneiro de 2023 a Aneca ofrecerá sesións explicativas sobre a convocatoria, a aplicación e os criterios por campos