Localizador de recursos electrónicos
SEXENIOS CNEAI
 
  (Última actualización decembro 2016)
Recoñecemento de sexenios

A CNEAI, integrada en ANECA (Ley 15/2014 e Real Decreto 1112/2015),  realiza a avaliación da actividade investigadora do  profesorado universitario co obxectivo de recoñecerlle os sexenios como complemento de productividade.

A solicitude de avaliación (por períodos de seis anos) é voluntaria, ao tratarse de conseguir un complemento de productividade incentivador, cuxa finalidade é fomentar o traballo investigador do profesorado universitario.
O interesado/a presentará as cinco aportacións que considere máis relevantes para o período de seis años sometido a avaliación (excepcionalmente o número de aportacións poderá ser inferior se os traballos teñen unha extraordinaria calidade e tiveron unha alta repercusión científica ou técnica). Ditas aportacións teñen que haberse  publicado nos anos para os que se solicita a avaliación, polo que non se teñen en conta publicacións «aceptadas» pero non publicadas durante eses anos.
 

Criterios de avaliación da CNEAI
Só se consideran as aportacións que significan un progreso real do coñecemento, e non se valoran os traballos meramente descritivos ou as reiteracións de traballos previos.
Ademais, o solicitante debeu participar activamente como director/a ou executor/a do traballo, e nos casos de multiautoría debe concretar a súa aportación específica.

Cada aportación incluirá os datos necesarios para a súa localización e identificación, así como os «indicios de calidade»  que poderán consistir en:
 
 1. Relevancia científica do medio de difusión no que se publicou a aportación. Nas disciplinas nas que existan criterios internacionais de calidade das publicacións, estes serán referencia inexcusable.
 2. Referencias que outros autores realicen, en traballos publicados, á obra do solicitante, que sexan indicativas da importancia da aportación ou do seu impacto na área.
 3. Apreciación, expresada sucintamente, do propio interesado sobre a contribución da súa obra ao progreso do coñecemento, así como o interese e creatividade da aportación.
 4. Datos sobre a explotación de patentes ou modelos de utilidade.
 5. Recensións en revistas especializadas.

Nas publicacións científicas a CNEAI valora principalmente a calidade e prestixio do medio no que se publicaron os traballos de investigación:
 
 • Revistas
  Unha posición destacada da revista nos índices internacionais que ordenan por grao de difusión as publicacións de recoñecido prestixio é garantía de que os contidos publicados nelas teñen a suficiente calidade. En moitos campos sinala que se valoran preferentemente os artigos publicados en revistas que ocupen posicións relevantes dentro da súa categoría no Journal Citation Report (JCR), indicando que o JRC de referencia para a avaliación será o do ano de publicación do artigo.
  Nalgúns campos considera unha referencia de calidade a inclusión da revista en bases de datos internacionais da especialidade.
   
 • Libros e capítulos de libros
  Valóranse só nalgúns campos. Terase en conta o prestixio da editorial e a existencia dun procedemento selectivo para a aceptación de orixinais, os editores, a colección na que se publica a obra e as recensións en revistas científicas especializadas. Nalgunhas disciplinas sinálase tamén a posición que ocupe a editorial no ranking Scholarly Publishers Indicators.

CNEAI concreta en cada convocatoria (Resolución do 24 de novembro de 2016, BOE 26/11/2016) os criterios de avaliación específicos por campos científicos, e as características que debe reunir un medio de difusión da investigación para ser considerado de "impacto" (Apendice):

    0. Transferencia do Coñecemento e Innovación
    1. Matemáticas e Física
    2. Química
    3. Bioloxía Celular e Molecular
    4. Ciencias Biomédicas
    5. Ciencias da Natureza
    6. Enxeñerías e Arquitectura 
    7. Ciencias Sociais, Políticas, do Comportamoiento e da Educación
    8. Ciencias Económicas e Empresariais
    9. Dereito e Xurisprudencia
    10. Historia, Xeografía e Artes
    11. Filosofía, Filoloxía e Lingüística
Como localizar os indicios de calidade das publicacións científicas
Se precisa asesoramento
A Biblioteca pode axudarlle na obtención de datos ou indicadores relativos á avaliación das publicacións científicas. Para contactar:
referencia@uvigo.es / 986813843
Guías relacionadas