Localizador de recursos electrónicos
SEXENIOS CNEAI
 
  (Última actualización decembro 2017)
Recoñecemento de sexenios

A CNEAI, integrada en ANECA (Ley 15/2014 e Real Decreto 1112/2015),  realiza a avaliación da actividade investigadora do  profesorado universitario co obxectivo de recoñecerlle os sexenios como complemento de productividade.

A solicitude de avaliación (por períodos de seis anos) é voluntaria, ao tratarse de conseguir un complemento de productividade incentivador, cuxa finalidade é fomentar o traballo investigador do profesorado universitario.
O interesado/a presentará as cinco aportacións que considere máis relevantes para o período de seis años sometido a avaliación (excepcionalmente o número de aportacións poderá ser inferior se os traballos teñen unha extraordinaria calidade e tiveron unha alta repercusión científica ou técnica). Ditas aportacións teñen que estar publicadas nos anos para os que se solicita a avaliación, polo que non se teñen en conta publicacións «aceptadas» pero non publicadas.
 

Criterios de avaliación da CNEAI
Só se consideran as aportacións que significan un progreso real do coñecemento, e non se valoran os traballos meramente descritivos ou as reiteracións de traballos previos.
Ademais, o solicitante debeu participar activamente como director/a ou executor/a do traballo, e nos casos de multiautoría debe concretar a súa aportación específica.
Cada aportación incluirá os datos necesarios para a súa localización e identificación, así como os «indicios de calidade»  que poderán consistir en:
 1. Relevancia científica do medio de difusión no que se publicou a aportación. Nas disciplinas nas que existan criterios internacionais de calidade das publicacións, estes serán referencia inexcusable.
 2. Referencias que outros autores realicen, en traballos publicados, á obra do solicitante, que sexan indicativas da importancia da aportación ou do seu impacto na área.
 3. Apreciación, expresada sucintamente, do propio interesado sobre a contribución da súa obra ao progreso do coñecemento, así como o interese e creatividade da aportación.
 4. Datos sobre a explotación de patentes ou modelos de utilidade.
 5. Recensións en revistas especializadas.

Nas publicacións científicas a CNEAI valora principalmente o medio no que se publicaron os traballos de investigación, e precisa as condicións que establece para determinar a calidade e prestixio do medio de difusión (revistas, libros etc.) : 
 
 • Revistas
  A CNEAI asume que unha posición destacada da revista nos índices internacionais que ordenan por grao de difusión as publicacións de recoñecido prestixio é garantía de que os contidos publicados nelas teñen a suficiente calidade. En moitos campos sinala que se valoran preferentemente os artigos publicados en revistas que ocupen posicións relevantes dentro da súa categoría no Journal Citation Report (JCR), e nalgúns campos valórase tamén que estea en Scimago Journal Rank (SJR). O JRC de referencia para a avaliación será o do ano de publicación do artigo, e para artigos publicados no ano da convocatoria será o último JCR publicado.
  Aínda que a CNEAI  estima máis complicado establecer cando existe garantía de calidade dun medio de difusión que non aparece nestes índices internacionais, contempla nalgúns campos a posibilidade de considerar as revistas incluídas en diferentes bases de datos ou recopilacións bibliográficas que a xuízo do comité asesor presenten indicios de calidade equiparables e  satisfagan os criterios especificados no apéndice da resolución.
   
 • Libros e capítulos de libros
  Valóranse só nalgúns campos, e en xeral considéranse os publicados en editoriais de recoñecido prestixio e cun procedemento selectivo para a aceptación de orixinais, segundo sistemas recollidos no Scholarly Publishers Indicators (SPI); ademais terase en conta o número e carácter das citas recibidas, as recensións e críticas en revistas especializadas, a colección, a tradución a outras linguas etc., e tamén poderán considerarse a xuízo da comisión (segundo se recolle no apéndice) as publicacións en coleccións de editoriais universitarias que teñan o selo de Calidad en Edición Académica (CEA).
   
 • Actas e comunicacións a congresos
  Só se valoran nalgúns campos (Filosofía, Filoloxía e Lingüística, nalgúns subcampos da Enxeñaría etc.indicándose nestes casos os criterios para a súa valoración.

CNEAI concreta en cada convocatoria (Resolución do 23 de novembro de 2017, BOE 1/12/2017) os criterios de avaliación específicos por campos científicos referentes á autoría, tipo de aportacións que se poden presentar, fontes que se empregan para valorar as publicacións etc.
A aplicación destes criterios depende dos comités avaliadores, xa que a súa aplicación se modula en función das características de cada aportación así como das circunstancias de cada disciplina:

    0. Transferencia do Coñecemento e Innovación
    1. Matemáticas e Física
    2. Química
    3. Bioloxía Celular e Molecular
    4. Ciencias Biomédicas
    5. Ciencias da Natureza
    6. Enxeñerías e Arquitectura 
    7. Ciencias Sociais, Políticas, do Comportamoiento e da Educación
    8. Ciencias Económicas e Empresariais
    9. Dereito e Xurisprudencia
    10. Historia, Xeografía e Artes
    11. Filosofía, Filoloxía e Lingüística
Como localizar os indicios de calidade das publicacións científicas
Se precisa asesoramento
A Biblioteca pode axudarlle na obtención de datos ou indicadores relativos á avaliación das publicacións científicas. Para contactar:
referencia@uvigo.es / 986813843
Guías relacionadas