Localizador de recursos electrónicos
SEXENIOS CNEAI 2020. NOVIDADES
Convocatoria

Prazo de presentación: do 11 ao 31 de xaneiro de 2021 *Prorrogado ata o 8 de febreiro (incluído) (25/01/2021)

Prazo de resolución: entre o 15 e o 30 de xuño de 2021 (ANECA al día nº 22)
 

► AVISO IMPORTANTE (25/01/2021) A ANECA prorroga o prazo de presentación do sexenio de investigación ata o día 8 de febreiro de 2021, incluído, despois de que a súa sede electrónica estivera inactiva entre o 18 e 22 de xaneiro por unha incidencia técnica.

Así mesmo, a ANECA informa de que detectou unha anomalía na obtención dos borradores das solicitudes:

Esta incidencia só afecta á xeración da copia en pdf da solicitude (non na copia unha vez rexistrada) e non impide que o rexistro da solicitude se finalice con éxito. Esta circunstancia SÓ se dá nos casos nos que o título ou outros campos do formulario inclúan caracteres especiais (“&”, por exemplo) polo que se recomenda evitar o uso destes símbolos (tamén no nome dos arquivos que se suban)

E engade unhas recomendacións para facilitar a entrega da solicitude:

1. Cando cargue un borrador, comprobe que o correo electrónico da primeira casiña estea recheo xa que se pode borrar no proceso.

2. Se vostede é usuario ou usuaria dun computador MAC, use o navegador  Chrome actualizado coa última versión.

3.Faga  click en “Gardar borrador” cada 20 minutos para evitar perder o traballo realizado.

4. No campo "Revista por  ISSN", cando selecciona unha achega de tipo artigo en revista periódica o dato relativo ao  ISSN debe estar no formato 1234-5678.

5. Pulse "Gardar el borrador" antes de enviar a solicitude.

6. No caso de rexistrar varias solicitudes, só terá validez a última delas.

7. No xustificante da solicitude aparecen os campos baleiros dos "Tramos" ou "Achegas que non enchese".

Prema aquí para acceder á noticia completa.
 
Composición dos Comités Asesores
Con data 1 de marzo de 2021 ANECA publica a actualización dos catorce comités asesores que avaliarán os sexenios de investigación da Convocatoria 2020:
Principais novidades

Última actualización: 11 de xaneiro de 2021

Medidas de acción positiva para garantir equidade e igualdade de oportunidades en avaliación de sexenios.

 

A convocatoria deste ano inclúe medidas de acción positiva para garantir a equidade e igualdade de oportunidades. En concreto, nas avaliacións teranse en conta situacións especiais derivadas de:

  • Permisos por maternidade ou paternidade
  • ​Excedencia polo coidado de fillos/ as ou familiares en primeiro grao dependentes que estean ao seu cargo
  • Por razón de violencia de xénero e por razón de violencia terrorista (segundo o  artigo 89.1 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público)
  • Situacións de baixa por longa enfermidade
     

3.3. O persoal funcionario de corpos docentes universitarios que se atope gozando de permisos de maternidade ou paternidade, en situación excedencia para atender o coidado de fillas, fillos, ou doutros familiares en primeiro grao ao seu cargo, ou en excedencia por razón de violencia de xénero prevista no artigo 89.1 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, poderán incluír na súa solicitude de avaliación de  sexenios os anos –e as achegas publicadas nos devanditos anos– durante os que gozase do permiso ou permanecido na devandita situación de excedencia.


3.4. Como parte dunha estratexia integral para alcanzar a igualdade efectiva entre mulleres e homes e a equidade e igualdade de oportunidades, a efectos do cómputo dos tramos de investigación para a avaliación da actividade científica e investigadora, aquelas persoas que así o desexen e atópense nalgunha das situacións descritas no apartado anterior poderán prorrogar o último  sexenio vivo un ano por cada permiso ou excedencia que tivesen. Estes permisos ou situacións administrativas de excedencia deberán ter lugar no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 31 de decembro de 2020. A prórroga do  sexenio será de aplicación ao último sexenio vivo. 

Estas medidas están baseadas na Resolución do 1 de decembro da Aneca, que inclúe medidas de acción positiva para garantir equidade e igualdade de oportunidades en acreditación e avaliación de sexenios. Esta resolución de medidas de acción positiva entrará en vigor en xaneiro de 2021 e aplicarase  tamén aos sexenios de transferencia e a todas as solicitudes de acreditación que se avalíen a partir dese momento. Tamén estarán incluídas nas vindeiras convocatorias de sexenios de investigación.

Máis info: ANECA incluye medidas de acción positiva para garantizar equidad e igualdad de oportunidades en acreditación y evaluación de sexenios (Noticias ANECA (16/12/2020).


Vídeo: "Medidas positivas" por ANECA, 18 de decembro de 2020. Duración: 1 h.17 min.

Novidades para o persoal contratado doutor
A Resolución da Universidade de Vigo pola que se fixa o procedemento e o prazo de presentación de solicitudes de avaliación da actividade investigadora para o profesorado contratado doutor correspondente ao ano 2020, establece  que o profesorado contratado doutor, ademais de enviar e rexistrar a solicitude na sede electrónica da Aneca, debe enviar unha copia do xustificante da solicitude presentada en prazo (copia da solicitude asinada e xustificante coa data de rexistro) por correo electrónico ao Servizo de PDI da Universidade de Vigo (consultapdi@uvigo.gal). A falta desta comunicación impedirá que se poida realizar a avaliación.

A diferenza de anos anteriores, nos que era necesario presentar esta copia por rexistro, nesta ocasión é suficiente con envialo por correo electrónico, pero é imprescindible para que a Aneca avalíe a solicitude.