Localizador de recursos electrónicos
AUTORÍA

 (Última actualización marzo 2020)
Autoría
ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) no documento Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals establece os seguintes requisitos para outorgar a autoría dun traballo, criterios xeralmente aceptados no ámbito da publicación científica:
 
  • contribución substancial na planificación do estudo, na obtención de datos ou na súa análise e interpretación
  • redacción do borrador do artigo ou revisión crítica con achegas relevantes ao contido
  • aprobación da versión final do traballo
  • acordo en ser responsable de todos os aspectos do traballo para garantir a exactitude ou integridade de calquera parte
Ademais sinala que a obtención de financiación  ou a supervisión xeral do grupo de investigación, por si mesmos, non xustifican a autoría. Polo tanto, hai que evitar tanto a autoría honoraria (firmantes que realmente non contribuíron) como a autoría fantasma (persoas con achegas importantes que non aparecen).
Coautoría e avaliación científica
Nos últimos anos aumentou o número de autores/as firmantes das publicacións, debido tanto ás esixencias e posibilidades da ciencia moderna como á utilización das publicacións científicas como medida nos procesos de avaliación da actividade investigadora, o que provoca que investigadores e investigadoras queiran aparecer no maior número de publicacións posible para facilitar a súa promoción académica e profesional. Por este motivo, co fin de evitar malas prácticas, cada vez son máis as revistas científicas que requiren especificar a responsabilidade ou a contribución real de todas as persoas que figuran nas sinaturas dos artigos.

O número de autores é un dos aspectos valorados nos procesos de avaliación da produción científica; tanto ANECA como CNEAI fixan condicións sobre o número de autores dun traballo e a súa contribución real. En xeral indícase que, para que unha aportación sexa considerada, o solicitante debeu participar activamente nos traballos que lle deron orixe, como director ou executor do traballo. Amais, en determinados campos, un número elevado de autores/as pode reducir a puntuación outorgada a unha aportación se este non está xustificado pola complexidade do tema e a extensión do traballo.

Existen algunhas ferramentas para coñecer a media do número de autores nunha disciplina ou nas principais revistas:
 
  • Índice de coautoría do observatorio IUNE, que recolle datos da actividade investigadora das universidades españolas
  • Co-author Index, ferramenta que pretende medir o índice de coautoría nos artigos publicados por autores/as españoles/as en revistas nacionais e internacionais
    
Orde das firmas
A posición que un autor/a ocupa na relación de firmantes dunha publicación adoita ser importante, por varios motivos:
 
  • As bases de datos non sempre indexan todos os autores/as que figuran nunha referencia citada, polo que aparecer como primeiro autor garante a recuperación de todas as citas recibidas
  • As axencias de avaliación (ANECA, CNEAI) inciden na participación relevante da persoa solicitante nos traballos, e para algunhas áreas de coñecemento precisan que esta debe amosar unha autoría preferente figurando en primeiro ou último lugar, ou como autor/a de correspondencia.
Non existe un único criterio establecido para a orde de firma. Nalgúns ámbitos acéptase que todas as persoas que asinan os traballos teñen o mesmo grao de participación e os seus nomes ordénanse alfabeticamente. Pero sempre que non se empregue este criterio alfabético, se o nivel de responsabilidade é distinto cómpre reflectir na orde das firmas o grao da contribución.

As normativas sobre este tema recomendan que os autores/as pacten a orde na que aparecen os seus nomes antes de enviar os seus traballos a avaliar.
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158