Localizador de recursos electrónicos
ACREDITACIÓN ANECA
                                           
                                                (Última actualización decembro 2019) 
Acreditación aos corpos docentes universitarios

A Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ten entre as súas funcións a valoración dos CV dos solicitantes para o acceso ás figuras de profesorado universitario contratado (Programa PEP) e de funcionarios/as docentes universitarios (Programa ACADEMIA).

O procedemento de acreditación dos corpos de funcionarios/as docentes universitarios (Profesores Titulares e Catedráticos) está regulado polo Real Decreto 1312/2007, modificado polo Real Decreto 415/2015 que introduce novidades no sistema de acreditación:

 
 • A acreditación produce efecto en todo o territorio nacional na rama ou ramas de coñecemento nas que se obtivo unha avaliación positiva: Arte e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura.
 • Reforma dos criterios e baremos de avaliación dos méritos, así como do esquema de cualificación que é alfabética (A, B, C, D, E).
 Actualización dos criterios de avaliación do Programa Academia para a acreditación a catedráticos e titulares de universidade. Os novos criterios entrarán en vigor a partir do 15/01/2020.
Categorías de méritos
Contémplanse cinco grupos ou modalidades de méritos:
 • Actividade investigadora
  Calidade e difusión dos resultados da actividade investigadora a través de publicacións científicas, creacións artísticas profesionais, congresos, conferencias, seminarios e teses dirixidas. Comprende tamén os proxectos competitivos e contratos de investigación, amais da estancia en centros de investigación con resultados constatables.
 • Actividade docente
  Amplitude, diversidade, intensidade e responsabilidade da docencia.
 • Transferencia de coñecemento e experiencia profesional
  Produción de patentes e produtos con rexistro de propiedade intelectual, así como a transferencia de coñecemento ao sector produtivo. 
 • Experiencia en xestión e administración educativa, científica e tecnolóxica
  Desempeño de cargos unipersoais de xestión universitaria.
 • Formación
  Tense en conta só para Profesor Titular, e inclúe a calidade da formación predoutoral, doutoral e posdoutoral.
Destes méritos valóranse preferentemente a actividade investigadora e docente, de forma que unha avaliación positiva nestas dúas facetas fai innecesario ter en conta máis méritos para conseguir a acreditación. A transferencia de coñecemento e experiencia profesional, as actividades de xestión e a formación académica só se valoran para compesar insuficiencias non graves na investigación e docencia.

Os méritos que se aportan son considerados obrigatorios, complementarios, compensatorios ou específicos:

Méritos obligatorios:  corresponden a investigación e docencia, e inclúen:

a) Investigación

 - Un número mínimo de contribucións científicas en forma de artigos, libros, capítulos de libros ou resultados de produción científica, técnica ou artística publicados. 
 - As catro contribucións que o solicitante considere máis relevantes da súa traxectoria científica. 

b) Docencia
 - Un número mínimo de anos de experiencia docente, que varía en función do corpo para o que se solicita a acreditación. 
 - Unha valoración positiva da actividade docente, referendada por programas de calidade da docencia.

Méritos complementarios: téñense en conta para completar os méritos obrigatorios na actividade docente e investigadora cando estes non acadan o número e calidade das contribucións determinadas pola Comisión de avaliación.

Méritos compensatorios:  son os relativos aos méritos de transferencia de coñecemento, xestión e formación, que serven para compensar insuficiencias (cualificación C) na actividade docente e investigadora.

Méritos específicos (para Catedrático): indicios significativos dunha traxectoria de liderado e recoñecemento externo á institución onde se presta servizo, tanto no relacionado coa actividade docente como investigadora. 
Cualificación dos méritos
Valóranse preferentemente os  méritos relativos á actividade investigadora e docente polo que é obrigatoria a  súa presentación, e os méritos correspondentes ás outras modalidades só serven para compensar insuficiencias non graves nestas.
A avaliación da lugar a unha cualificación alfabética:
A (excepcional)
B (bo)
C (compensable)
D ( insuficiente)
E (categoría especial para aquelas carreiras desenvoltas en ámbitos académicos e científicos cuxos parámetros non permitan a aplicación dos criterios propios do sistema académico español).   

Acádase unha resolución positiva para a acreditación cando se obtén polo menos algunha das combinacións de cualificacións que amosan as seguintes táboas:

       
  Táboa: Acreditación Catedrático


  Táboa: Acreditación Profesor Titular 
Criterios de avaliación por áreas de coñecemento
ANECA fai públicos os criterios de avaliación das dimensións docente e investigadora para todos os niveis (A, B, C e D), así como os niveis compensatorios (A e B) da transferencia e experiencia profesional, formación académica e experiencia en xestión.

Os criterios para a valoración da experiencia en xestión son comúns a todas as comisións,  os demais criterios axústanse en cada un dos corpos docentes e nos distintos campos, precisando cada comisión os aspectos cuantitativos e  cualitativos dos méritos que considera apropiados.
 
Criterios de avaliación de revistas
En moitos campos valóranse só as publicacións en revistas incluídas no Journal Citation Reports (JCR), indicando a posición que a revista debe ocupar (cuartil, tercil, decil) na categoría correspondente tendo en conta o factor de impacto do ano de publicación (nalgúns casos tamén o inmediato cunha ventá de citación de 5 anos).

Nalgunhas áreas recóllense outros criterios como a posición que ocupe a revista en  Scimago Journal Rank  (SJR) ou que conten con selo de calidade da FECYT.
Tamén en certos campos tense en consideración o número e calidade das citas recibidas.

Nestas guías explícase como localizar o factor de impacto e outros indicios de calidade:
Criterios de avaliación de libros e capítulos de libros
Nalgúns campos téñense en conta os libros e capítulos de libros, indicando nestes casos os criterios para a súa valoración que varían segundo o campo, entre outros:
 • Que estean publicados en editoriais internacionais de primeira liña.
 • Que a editorial ocupe unha determinada posición en Scholarly Publishers Indicators (SPI).
 • Que estean publicados por editoriais especializadas e de prestixio na área de coñecemento.
 • No caso de editoriais universitarias que a colección conte con selo CEA (Calidad en Edición Académica), especificándose nalgúns casos que a publicación sexa posterior á concesión do mesmo e estea vixente.
Ás veces sinálase que se poderán ter en consideración outros indicios de calidade como, por exemplo, número e calidade das citas recibidas,  recensións especializadas etc.

Nestas guías explícase como localizar outros indicios de calidade dos libros e as citas recibidas:
Criterios de avaliación de congresos e xornadas
En determinadas áreas téñense en consideración os traballos presentados en congresos ou xornadas indicando nestes casos os criterios para a súa valoración, en outros:
 • Congresos internacionais de recoñecido prestixio e que estean amparados por contratos de transferencia de tecnoloxía con empresas.
 • Congresos ous xornadas, internacionais ou nacionais, con indicios obxectivos de calidade (selección de propostas, internacionalización, periodicidade, editorial das actas etc.)
 • Congresos de relevancia en función do carácter internacional, entidade convocante, composición do comité científico e de organización etc.
 • Congresos con antigüidade e periodicidade recoñecida, así como índices de calidade na súa publicación posterior.
Se precisa asesoramento
A Biblioteca pode axudarlle na obtención de datos ou indicadores relativos á avaliación das publicacións científicas. Para contactar:
referencia@uvigo.es / 986813843
Guías relacionadas