Localizador de recursos electrónicos
ACREDITACIÓN ANECA
                                           
                                                (Última actualización abril 2017) 
Acreditación para o acceso aos corpos docentes universitarios

A Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación  (ANECA) ten entre as súas funcións a avaliación dos CV dos solicitantes para o acceso ás figuras de profesorado universitario contratado (Programa PEP) e de funcionarios/as docentes universitarios (Programa ACADEMIA).

O procedemento de acreditación para o acceso aos corpos de funcionarios/as docentes universitarios (Profesores Titulares  e Catedráticos) está regulado polo Real Decreto 1312/2007, modificado polo Real Decreto 415/2015 que introduce novidades no sistema de acreditación:

 
 • Supresión do concepto de acreditación universal, a acreditación obtida produce efecto nunha das cinco ramas de coñecemento: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura.
 • Reforma dos criterios e baremos de avaliación dos méritos, así como do esquema de cualificación que é alfabética (A, B, C, D, E).
Categorías de Méritos
Contémplanse cinco grupos ou modalidades de méritos:
 • Actividade investigadora: calidade e difusión dos resultados da actividade investigadora a través de publicacións científicas, creacións artísticas profesionais, congresos, conferencias, seminarios e teses dirixidas. Inclúe tamén os proxectos competitivos e contratos de investigación, amais da estancia en centros de investigación con resultados constatables.
 • Actividade docente: amplitude, diversidade, intensidade e responsabilidade da docencia
 • Transferencia de coñecemento e experiencia profesional: produción de patentes e produtos con rexistro de propiedade intelectual.e conocimiento al sector productivo. 
 • Experiencia en xestión e administración educativa, científica e tecnolóxica: desempeño de cargos unipersoais de xestión universitaria.
 • Formación: este grupo de méritos só se ten en conta para de Profesor Titular.

Destes méritos valóranse preferentemente a actividade investigadora e docente, de forma que unha avaliación positiva nestas dúas facetas fai innecesario ter en conta máis méritos para conseguir a acreditación. A transferencia de coñecemento e actividade profesional, as actividades de xestión e a formación académica (no caso da acreditación a profesor titular) só se valorarán para compesar insuficiencias non graves na investigación e docencia.
Cualificación dos méritos
Valóranse preferentemente a actividade investigadora e docente polo que se require obrigatoriamente a presentación destes  méritos,  e as demais categorías só serven para compensar insuficiencias no graves na investigación e docencia.

A avaliación da lugar a unha cualificación alfabética: A (excepcional), B (bo), C (compensable), D ( insuficiente), E (categoría especial para aquelas carreiras desenvoltas en ámbitos académicos e científicos cuxos parámetros non permitan a aplicación dos criterios propios do sistema académico español).   

Os criterios globais de avaliación axústanse en cada un dos corpos docentes (titulares, catedráticos) e nos distintos campos, precisando cada Comisión os aspectos cuantitativos e cualitativos dos méritos que considera apropiados en cada campo.

 • Acreditación Profesor/a Titular: acádase unha cualificación positiva cando se obtén polo menos algunha das combinaciósn de cualificacións que amosa esta táboa:
    
 • Acreditación Catedrático/a: non se ten en conta a formación académica e acada unha resolución positiva  o solicitante cuxa avaliación obteña polo menos algunha das combinacións de cualificacións que amosa esta táboa:
   

* Nota: Os niveis A para a acreditación a Catedrático, e  os C de Titular e Catedrático, así como os correspondentes a transferencia, actividade profesional, xestión e formación sairán publicados nos novos "Principios y Orientaciones para la aplicación de los Criterios de Evaluación".
Méritos relativos á actividade investigadora
Os criterios globais de avaliación axústanse en cada un dos corpos docentes (Titulates, catedráticos)  e nos distintos campos, precisando cada Comisión os aspectos cuantitativos e  cualitativos dos méritos que considera apropiados en cada campo.

Méritos obrigatorios: en xeral sinálase que os méritos presentados neste apartado deben responder a unha traxectoria investigadora coherente, independente e activa nos últimos anos, avalada pola vinculacion a proxectos competitivos.
Nos méritos obrigatorios de investigación o solicitante ten que:
 
 • Presentar as catro contribucións que considere máis relevantes na súa traxectoria científica para que a comisión poida avaliar a calidade e impacto dos seus traballos na súa área de especialización.
   
 • Acreditar un número mínimo de contribucións científicas en forma de artigos, libros, capítulos de libro ou resultados de produción científica, técnica ou artística publicados.
  Cada comisión determina o número mínimo e tipo de contribucións, así como os criterios que se terán en conta para  valorar a súa calidade.

Amais están os méritos complementarios, e no caso da acreditación para o corpo de catedráticos inclúese tamén méritos específicos, nos que se require que os solicitantes aporten indicios significativos dunha traxectoria de liderazgo e recoñecemento externo á institución onde prestan servizo.

Nota: consultar a documentación relativa aos méritos para acadar as distintas cualificacións na actividade investigadora para Titular e Catedrático.
Criterios de avaliación das publicacións científicas
A  avaliación das publicacións científicas baséase, sobre todo, na calidade e prestixio do medio no que se publicaron. Dependendo da comisión considéranse indicadores como o índice de impacto, numero e relevancia das citas recibidas etc.
 
 • Artigos de revista
  Moitas comisións só consideran artigos publicados en revistas incluídas no Journal Citation Reports (JCR), e indican a posición que debe ocupar a revista (cuartil, tercil, decil) no correspondente campo científico, tendo en conta o factor de impacto do ano de publicación (ou nalgúns casos o inmediato cunha ventá de cinco anos).
  Algunhas comisión contemplan outros criterios como que conten con selo FECYT, estean en  Scimago Journal Rank, Emerging Source Citation Index…
 
 • Libros e capítulos de libros
  Algunhas comisións consideran os libros e capítulos de libros, indicando neste caso os criterios que valoran para acreditar a calidade editorial como: contar con procesos rigurosos e coñecidos de selección de orixinais,  posición que ocupa no Scholarly Publishers Indicators (SPI),  coleccións de editoriais universitarias que conten co selo CEA etc.
Como localizar os indicios de calidade das publicacións científicas
Se precisa asesoramento
A Biblioteca pode axudarlle na obtención de datos ou indicadores relativos á avaliación das publicacións científicas. Para contactar:
referencia@uvigo.es / 986813843
Máis información
Guías relacionadas