Localizador de recursos electrónicos
COMO CITAR E ELABORAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Esta guía ofrece unha visión xeral sobre que é citar e os estilos de cita máis utilizados.
(Última actualización: xullo 2020)
Que é citar / referenciar?

Cando realizamos un traballo, unha investigación, consultamos diversas fontes de información e estas teñen unha autoría da que nos facemos debedores ou debedoras. 
 

Citar é facer unha referencia a ditas fontes, recoñecendo que utilizamos o traballo e/ou ideas doutra persoa no noso escrito.


Ao citar, ademais de que é unha obriga moral:
  • Dámoslle credibilidade ao noso traballo: as referencias dan evidencias da nosa investigación e do tipo de fontes que consultamos. 

  • Facilitamos aos lectores e lectoras máis información e permitímoslles recuperar as fontes que empregamos. 

  • Evitamos o plaxio. Non só cometemos plaxio cando presentamos como propio un documento elaborado por outro, tamén se considera plaxio copiar ou parafrasear ideas ou outros textos doutras fontes sen indicalo.

Cando citar?
Sempre que usamos os traballos e ideas doutras persoas, independentemente de que estean editados ou sexan inéditos, do soporte e da forma de acceso á información.
Isto inclúe todo tipo de documentos: escritos, imaxes, audiovisuais, gráficos, calquera información tomada de internet e tamén a comunicación «persoal» como cartas, conversacións etc. 

Non é necesario citar cando se trata de feitos ou datos xeralmente coñecidos
Exemplo:  Felipe González foi elixido presidente no ano 1982.
 
Consello:  no caso de dúbida, cita sempre.
Como citar?
Os termos citar, referenciar etc., poden ser confusos e frecuentemente úsanse indistintamente. 

Todos os estilos de cita/referencia  inclúen 3 pasos: 
 
  1. - Como facer a cita no texto 

  2. - Como redactar as referencias 

  3. - Como ordenar as referencias dentro dunha listaxe ou bibliografía 


Denominamos: 

Cita no texto: sinal ou marca que introducimos no texto e que nos remite á referencia do documento que citamos. Os sistemas máis utilizados son: 
  • Un número: remite a unha nota a pé de páxina ou a unha listaxe de referencias ordenada polo número. 
  • Nome do autor-data: remite a unha listaxe de referencias ordenada polo apelido do autor/a 
Referencia: descrición bibliográfica  do documento citado. Ten que ter os datos suficientes para que o lector/a poda identificalo sen erro. 

Non hai unha normativa única para citar e elaborar referencias bibliográficas, senón que conviven diferentes normas e estilos.
As normas e estilos de cita máis utilizados

Existen diferentes normas e estilos para citar e elaborar as referencias bibliográficas.
A elección do estilo pode vir  indicada polo titor /a do traballo no caso do alumnado ou pola revista, editorial, congreso  etc. no caso  dos  investigadores.
Na seguinte táboa están recollidos os estilos máis utilizados nas distintas disciplinas.
 

   ESTILO           ÁMBITO                         GUÍAS

   APA

 C. Sociais e Deporte

 Guía APA da Biblioteca (galego)
 Web da APA (inglés)
 

   HARVARD

 C. Sociais, Físicas e Naturais

 Guía Harvard da Biblioteca (galego)
 Guía da University of Queensland Library (inglés)
 

  
   IEEE

 
 Enxeñaría e Informática

 Guía IEEE da Biblioteca (galego)
 IEEE editorial style manual (inglés) 
 


 VANCOUVER

 
 C. Saúde

 Guía Vancouver da Biblioteca (galego)
 Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2º ed.) (inglés)
 

  
   MLA

 
 Lingua e Literatura

 Guía MLA da Biblioteca (galego)
 MLA Formatting and Style Guide, Purdue University (inglés)
 Web Modern Language Association (inglés)
 


   CHICAGO

 Arte e Humanidades (numérico)
 Ciencias naturais (autor-data)
 


 Chicago manual of Style (acceso á guía breve en inglés)
 

  
   ACS

 
 Química

 Guía ACS da Biblioteca (galego)
 The ACS Style Guide (capítulo 14 adicado á elaboración de citas e referencias, en inglés)
 

 NORMA ISO

 Multidisciplinar

Guía UNE-ISO:2013 elaborada pola Biblioteca Universidade Carlos III (castelán)
 

 

Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso etc., solicítanos unha sesión formativa