Localizador de recursos electrónicos
COMO CITAR DE ACORDO AO ESTILO IEEE
Resultado de imagen de ieee
 
O Estilo IEEE é o estilo de normas de citación adoptado polo Institute of Electric and Electronics Engineers. É o máis empregado dentro do ámbito da enxeñaría, e en especial na enxeñaría eléctrica, electrónica e informática. Nesta guía ofrécese unha visión xeral do estilo e información complementaria.
Guía e algúns exemplos baseados no IEEE Editorial Style Manual (2014) e nas guías da Murdoch University.
(Última actualización xaneiro 2016)
Cita no texto
Para citar no texto no estilo IEEE emprégase un sistema numérico no que cada referencia é identificada por un número.
 • As referencias deben ser numeradas na orde na que aparecen no texto.
 • Cada número vai entre corchetes [ ] na mesma liña do texto, cun espazo antes do corchete e outro despois do corchete de peche.
 • Non temos que incluir os nomes dos autores na citas no texto, pero podemos facelo (se son máis de 6 autores usamos et al.).
Exemplos:

             Esta teoría apareceu no ano 1987 [1]
             Brown [2] argumentou que...
 
 • Se citamos máis dunha referencia ao mesmo tempo
 
Preferible
Aceptable
[1], [3], [5]
[1, 3, 5]
[1] - [5]
[1-5]
 
Exemplo:
 
             Recentes estudos [1], [3], [5] suxiren que...
 
 • Se citamos unha referencia varias veces
Se se repite unha referencia non se lle dará un novo número, utilizarase o mesmo número que se lle deu anteriormente pero si nos referimos a unha páxina diferente ou a outra referencia da mesma fonte empregamos a seguinte forma:
[3, pp. 5-10], [3, Ch.  2, pp. 6-21], [3, Fig. 1], [3, Sec. 4.5] 
 
 
Así:
 
-Cita dentro do texto:
... content sharing [1], interaction between TV content production team and viewers [2] are required by users...

-Referencia nunha lista ao final do documento:

[1] S-B Lee, G-M Muntean and A.F. Smeaton, "Performance-aware replication fo fistributed pre-recorded IPTV content", IEEE Trans.Broadcast., vol. 55, no. 2, pp. 516-526, Jun. 2009.
[2] J. Jiang et al.  "LIVE: An integrated production and feedback system for intelligent and interactive TV broadcasting," IEEE Trans. Broadcast. vol. 57, no. 3, pp. 646-661, Sep. 2011. 
 
 
Referencias bibliográficas. Pautas xerais
Os datos para a elaboración da referencia bibliográfica obteranse do documento ao que se refire, sempre que sexa posible.
Transcribiremos os datos do documento citado na forma e idioma no que aparecen, pero tendo en conta que algúns elementos podemos adaptalos á lingua empregada na redacción do noso traballo. Por exemplo, para introducir o enderezo electrónico dun documento utilizaremos segundo a lingua na que escribamos o noso traballo:
En galego: Dispoñible en
En castelán: Disponible en
En inglés: Available
Elaboración de Referencias. Libros
 
 • Só se incluirá a inicial ou iniciais do nome autor/editor.
 • Incluiranse todos os autores ou editores que se enumeren no documento. Se son máis de seis usaremos et al. despois do nome do primeiro autor nas publicacións do IEEE. Se non son publicacións IEEE poderá usarse et al. se a publicación non proporciona todos os nomes dos autores.  
 • Nos títulos a primeira letra de todas as palabras importantes irán en maiúscula.
 
LIBROS IMPRESOS
 
Libro enteiro
 
Libro con autor/es
 

Iniciais do nome. Apelido(s) autor, Título en cursiva, Edición (se non é a primeira). Cidade de publicación, país se non é USA: Nome abrev. da editorial, ano de publicación.
 
 


Libro con editor/es
 

Iniciais do nome. Apelido(s)autor, Ed(s)., Título en cursiva, Edición (se non é a primeira). Vol. (se é unha obra en volumes). Cidade de publicación, país se non é USA: Nome abrev. da editorial, ano de publicación.
 
 

Exemplos:

Un único autor ou editor:

 
[1] S.M.Hemmington, Soft Sciences. Saskatoon: University of Saskatchewan Press, 1997.
[2] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996.
 
Dous ou máis autores ou editores:
 
[1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1996.
[2] T. Jordan and P.A. Taylor, Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a cause? London: Routledge, 2004.
 
Capítulos ou partes do libro
 
 • Só a primeira letra da primeira palabra do título do capítulo ou parte vai en maiúscula.
 • O título da parte ou capítulo vai entre comiñas e o título da obra principal vai en cursiva. A puntuación vai dentro das comiñas.
 

Iniciais do nome. Apelido(s) autor da parte, "Título do Capítulo ou Parte entre comiñas," en Título do libro en cursiva, vol., Nome do editor, Ed. xed (nº edición). Cidade de publicación, país se non é USA: Nome abrev. da editorial, ano de publicación, cap. X, sec. X, pp. XXX-XXX. 
 

Exemplos:

 
[1] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J.S. Brake, Ed. New York, NY, USA: Wiley, 1994, pp. 55-70.
[2] R.L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol.4, P. G. Harper and B.S. Wherret, Eds. San Francisco, CA,USA: Academic, 1977, pp.47-160.
[3] G.O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.
 
 
LIBROS ELECTRÓNICOS
 
 
Libro enteiro
 
 
Iniciais do nome. Apelido(s) autor, Titulo do libro electrónico en cursiva. Cidade de publicación, país se non é USA: Nome abrev. da editorial, ano de publicación. [En liña]. Dispoñible en: http://www.web.com. Acceso: Data de acceso.
 
 
Exemplos:

 
[1] S. Noghanian, A. Sabouni, T. Desell, A. Ashtari, Microwave Tonography: Global Optimization, Parallelization and Performace Evaluation. New York, NY: Springer, 2014. [En liña]. Dispoñible en: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4939-0752-6. Acceso: 28 de xaneiro de 2016.
 
 
Capítulo de libros electrónicos
 

Iniciais do nome. Apelido(s)autor(es) da parte, "Titulo do capítulo ou Parte entre comiñas," en Título do libro en cursiva, vol., Nome do editor, Ed, xed (nº edición). Cidade de publicación, país se non é USA: Nome abrev. da editorial, ano de publicación, cap. X, sec. X, pp. XXX-XXX. [En liña]. Dispoñible en: http://www.web.com. Acceso: Data de acceso.

 
 
 
 
 
Exemplos:

 
[1] L. Cremene, N. Crisan, "Cognitive Antenna System for Sustainable Adaptive Radio Interfaces," en Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering, K. Elleithy, T. Sobh, Eds. New York, NY: Springer, 2013, pp. 53-62. [En liña]. Dispoñible en: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-3535-8. Acceso: 28 de xaneiro de 2016.
 
MANUAIS
 
 

Nome do manual, ed. (se non é a 1ª), Nome abrev. da compañía, localidade, ano, pp. xxx-xxx.
 


Exemplos:

 
[1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
 
Elaboración de referencias. Teses
Teses non publicadas
 

 Iniciais do nome. Apelido(s) autor, "Título da tese entre comiñas", Tese de doutoramento, Nome abreviado do Departamento, Nome abreviado da Universidade, Lugar da Universidade, País, Ano de publicación.

Exemplo

[1] J.O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. 

Teses publicadas
 

 Iniciais do nome. Apelido(s) autor, Título da tese en cursiva.  Lugar de publicación: Editorial, Ano de publicación.

Exemplo

 [1] M. Lehmann, Data Access in Workflow Management Systems. Berlin: Aka, 2006.
Elaboración de referencias. Artigos de revista
 • So se incluirá a inicial ou iniciais do nome autor/editor.
 • Incluiranse todos os autores ou editores que se enumeren no documento. Se son máis de seis usaremos et al. despois do nome do primeiro autor nas publicacións do IEEE. Se non son publicacións IEEE poderá usarse et al. se a publicación non proporciona todos os nomes dos autores.  
ARTIGOS DE REVISTAS
 
 

Iniciais do nome. Apelidos do autor, "Título do artigo entre comiñas," Título abreviado* da revista en cursiva, vol., no., pp., mes abrev., ano.
 
*A única excepción é PROCEEDINGS OF THE IEEE, que nunca abreviaremos.

Exemplos:

[1] F. Aronowitz, "Theory of travelling-wave optical maser," Phys. Rev., vol. 134, pp. A635-A646, Dec. 8, 1965.
[2] H. Eriksson and P.E. Dani Elsson, "Two problems on Boolean memories" IEEE Trans. Electron. Devices, vol. ED-11, pp. 32-33, Jan., 1959.

 
 
ARTIGOS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS
 
 

Iniciais do nome. Apelidos do autor, "Título do artigo entre comiñas," Título abreviado da revista en cursiva, vol., no., pp., mes abrev., ano. [En liña]. Dispoñible en: http://www.
 


Exemplos:

[1] W.P. Risk, G.S. Kino and H. J. Shaw, "Fiber-optic frequency shifter using a surface acoustic wave incident at an oblique angle," Opt. Lett., vol.11, no.2. pp. 115-117. Feb. 1986. [En liña]. Dispoñible en: http://ol.osa.org/abstract.cfm?URI=ol-11-2-115.
Elaboración de referencias. Conferencias y congresos
TRABALLOS PUBLICADOS EN CONFERENCIAS, CONGRESOS ETC.
 
 

Iniciais do nome. Apelidos do autor, "Título do traballo presentado entre comiñas," en Nome da conferencia en cursiva, Cidade da Conferencia (opcional), Nome do estado abreviado (se corresponde), ano, pp.xxx.
 


Ten en conta:
 • Se o ano está incluido no nome da conferencia, non é necesiario indicalo ao final.
 • Abrevia as palabras: Conferencia, Congreso, Technical Paper...
 • Omite na medida do posible os artigos e as preposicións no nome da conferencia. Así, Proceedings of the 1996 Robotics and Automation Conference quedaría Proc. 1996 Robotics and Automation Conf.
 • Nas ponencias das actas e das conferencias publicadas aparecen os números das páxinas. 
 
 
Exemplos:
 [1]  P.C. Parks, "Lyapunov redesign of model reference adaptative control systems," in 1993 Joint Automatic Control Conf. Preprints, pp. 485-491.
[2] S. P.  Bingulac,  “On  the  compatibility  of  adaptive  controllers,”  in  Proc. 4th Annu. Allerton Conf. Circuit and Systems Theory, New York, 1994, pp. 8–16.

 
 
TRABALLOS NON PUBLICADOS PRESENTADOS EN CONFERENCIAS, CONGRESOS ETC
 
 

Iniciais do nome. Apelidos do autor, "Título do traballo entre comiñas," presentado no/na Nome da Conferencia/Congreso, Cidade, Estado, Ano.


Ten en conta:
 • Se o ano está incluido no nome da conferencia, non é necesario indicalo ao final.
 • Abrevia as palabras: Conferencia, Congreso, Technical Paper...

Exemplos:
    [1] J.G. Kreifeldt, "An analysis of surfaced-detected EMG as an amplitude-modulated noise," presented at the 1989 Int. Conf. Medicine and Biological Engineering, Chicago, IL, USA Nov. 9-12, 1989.
 
TRABALLOS ELECTRÓNICOS NON PUBLICADOS PRESENTADOS EN CONFERENCIAS, CONGRESOS ETC.
 
 

Iniciais do nome. Apelidos do autor.Título do traballo, presentado no/na Nome da Conferencia/Congreso abreviado. [En liña]. Dispoñible en: http://www
 

Exemplos:
    [1]  X. Yang. NIRA: a new Internet routing architecture, presented at ACM SIGCOMM FDNA 2003 Workshop. [Online]. Available: http://www.isi.edi/newarch/DOCUMENTS/yang.nira.pdf.
Elaboración de referencias. Normas
NORMAS
 
 

Título da norma en cursiva, Número da norma, data.

Exemplos:
    [1] IEEE criteria for Clas IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.

 
Elaboración de referencias. Patentes
PATENTES
 
 

Iniciais do nome. Apelidos do autor, "Título da patente entre comiñas", Patente XXX, día mes abrev., ano.
 


Exemplos:
  [1] J. P. Wilkinson, "Nonlinaer resonant circuit devices," U.S. Patente 3624, July, 16, 1990.
 
PATENTES ELECTRÓNICAS
 
 

Nome da invención, por nome do inventor (día mes, ano). Número da Patente [En liña]. Dispoñible en: http://www
 


Exemplos:
  [1] Recogedor-protector para taladradoras manuales, por José Fernando Monteoliva Álvarez. (16 de Marzo, 1999). Patent P009602657. [En liña] Dispoñible en:http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=P9602657#
Elaboración de referencias. Informes
INFORMES IMPRESOS
 
 • Introduce os datos do/s autor/es, título do informe e a continuacion o nome e localidade da compañía ou institución, país e o tipo, número do informe e data.
 

Iniciais do nome. Apelido(s)autor(es), "Título do informe entre comiñas," Nome abreviado da compañía, Sede da compañía, Nome do estado    abreviado (se corresponde), País, Tipo de informe abreviado, número do informe e data.
 
 
 
      Exemplos:
         [1] E.E. Reber, R.L. Michel and C.J. Carter, "Oxygen absorption in the earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.
 
INFORMES ELECTRÓNICOS
 
 • Introduce os datos do autor ou autores, o título do informe, o nome e localidade da compañía ou institución, o país, e o tipo, e número do informe. Se o documento facilita o volume e/ou o número indícao e despois engade a data.
 • Ao final da referencia engade o tipo de medio e a URL. A continuación pódese indicar a data de acceso.
 

Iniciais do nome. Apelido(s)autor(es), "Título do informe entre comiñas," Nome abreviado da compañía, Sede da compañía, Nome do estado abreviado (se corresponde), País, Tipo de informe abreviado, número do informe, volume/número, data. [En liña]. Dispoñible en: http://www.web.com
 
 
 
Exemplos:

 
[1] P. Sabharwall, D. Wendt, V. P. Utgikar, "Application fo Chemical Heat Pumps for Temperature Amplificacion in Nuclear Hybrid Energy Systems for Synthetic Transportation Fuel Production," INL, Idaho Falls, Idaho, USA, T.R. INL/EXT-13-30463, 2013. [En liña]. Dispoñible en: http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1104502.
[2] European Telecommunications Standards Institute, “Digital Video Broadcasting (DVB): Implementation guidelines for DVB terrestrial services; transmission aspects,” European Telecommunications Standards Institute, ETSI TR-101-190, 1997. [En liña]. Dispoñible en: http://www.etsi.org. Acceso: 17 de Agosto1998.
Elaboración de Referencias. Varios
Manuais/Sofware
Exemplos

[1] L. Breimann. (2003).Manual on Setting Up, Using, and Understanding Random Forests v4.0. [Online]. Available: http://oz.berkeley.edu/users/breiman/Using_random_forests_v4.0.pdf, Accessed on: Apr. 16, 2014.
[2] M. Kuhn. The Caret Package. (2012) [Online]. Available: http://cranr-project.org/web/packages /caret/caret.pdf

Documentos en Internet
Exemplos

[1] Professional Internet Site European Telecommunications Standards Institute, “Digital Video Broadcasting (DVB): Implementation guide for DVB terrestrial services; transmission aspects,” European Telecommunications Standards Institute, ETSI-TR-101, 2007. [Online]. Available: http://www.etsi.org. [Accessed: Nov. 12, 2007]
Ordenación das referencias nunha lista
As referencias incluidas no texto preséntanse ao final documento co título de "Referencias" en orde numérico (de acordo co número que lle asinamos ma cita no texto) e non en orde alfabético.
Máis información
Moitos dos exemplos desta guía foron tomados de: