Localizador de recursos electrónicos
Repositorio Institucional

(Última actualización: xuño 2022)
Que é Investigo
Investigo é o repositorio institucional da Universidade de Vigo que ten como obxectivo recoller, difundir e preservar en formato dixital a produción científica do seu persoal investigador.

O repositorio está ligado aos procesos de avaliación da produción científica da Universidade de Vigo e recolle os artigos, libros, capítulos ou partes de libros, teses e documentos derivados de congresos e comunicacións científicas elaborados polo seu persoal investigador.

O depósito en Investigo ofrece as seguintes vantaxes:


 
 • Da visibilidade á investigación realizada pola institución e os seus membros.
 • Incrementa o uso e impacto das publicacións ao chegar a unha audiencia mais ampla.

 • Garante a preservación a longo prazo.

 • Facilita o acceso perpetuo aos traballos mediante ligazóns permanentes.

 • Garante unha correcta xestión dos dereitos de autor.

 • Permite cumprir con mandatos institucionais e requirimentos dos organismos de financiamento.

 • Permite aos investigadores/as dispoñer dun punto de acceso unificado á produción científica.

 

 

A Universidade de Vigo conta cunha política institucional de acceso aberto á produción científica. No ano 2018 asinou a Declaración de Berlín comprometéndose firmemente co movemento de acceso aberto.


A  xestión e mantemento do repositorio correspóndelle á Biblioteca Universitaria

 
Que se pode depositar
Os artigos, libros, capítulos ou partes de libros, documentos derivados de congresos e comunicacións científicas e teses de doutoramento elaborados polo persoal investigador da Universidade de Vigo e que son tomados en conta como mérito de produción científica.
 
 • Os documentos deben ser orixinais e produto da investigación.
 • Polo menos un dos autores/as do traballo debe pertencer á Universidade de Vigo.
 • So se poden depositar traballos publicados previamente coa excepción das teses.
 • No caso dos artigos, so se poden depositar os post-print (traballos que xa pasaron a revisión por pares).
 • As comunicacións científicas a congresos deben dispoñer polo menos de 3 páxinas e estar publicadas no libro de actas en papel, soporte electrónico ou na web. O libro de actas debe dispoñer de ISBN ou requisito equivalente.
 • Os libros (incluídas monografías, edicións críticas, catálogos de exposicións, traballos audiovisuais ou traducións de libros) ou capítulos de libros pódense depositar sempre que algún dos autores/as ou dos editores científicos pertenza a Universidade de Vigo. Os libros deben dispoñer de ISBN, NIPO ou depósito legal.

Para depositar calquera documento en Investigo, debes dispoñer dos dereitos de explotación da obra ou da autorización dos seus titulares respectando os dereitos de propiedade intelectual.

Quen pode depositar documentos

O persoal docente e investigador da Universidade de Vigo ou as persoas en quen deleguen salvo no caso das teses, que son depositadas polo Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao previa autorización dos autores e autoras. 
 

 A biblioteca pode rexeitar o depósito dos documentos nos seguintes casos:
 

 • Infrinxa dereitos de autor, dereitos de explotación, plaxio, presenten problemas técnicos que dificulten a súa lectura ou conteñan virus.

Dereitos e condicións de depósito

En Investigo, coa excepción das teses, so se poden depositar documentos publicados, de maneira que os dereitos de explotación das obras adoitan estar cedidos a un editor. Polo tanto, antes de realizar o depósito:
 

1. COMPROBA OS PERMISOS DOS EDITORES
 

 • Comproba os termos dos contratos de edición ou os acordos de cesión de dereitos (Copyright  Transfer Agreements, CTA) para coñecer as posibilidades de reutilización e uso definidas nos contratos. Se non posúes os dereitos de explotación, solicita autorización por escrito ao editor.

Para os artigos de revistas existen ferramentas que permiten coñecer, sen necesidade de contactar cos editores, as posibilidades que existen para depositar os artigos: 
 

​Se a revista na que se publicou o artigo non figura en ningunha destas bases de datos, diríxete ao editor para coñecer a súa política con relación ao acceso aberto ou, no seu caso, solicita a pertinente autorización.

 
EDITORES - POLÍTICA DE ACCESO ABERTO E AUTOARCHIVO

 

2. ​COMPROBA A VERSIÓN DO ARTIGO QUE PODES DEPOSITAR
 

 • Moitos editores non permiten depositar e difundir nos repositorios a versión publicada do artigo (published version), pero sí que adoitan autorizar o depósito da versión final do autor/a, é dicir, a que inclúe os cambios e correccións propostos polos revisores (postprint de autor ou accepted manuscript). Preme aquí para coñecer a política de autoarquivo da revista.​
 • Consulta Guía para a identificación de artigos que se poden depositar en Investigo pdf
 


 

3. CONSERVA OS TEUS DEREITOS

Ao asinar o contrato, negocia co editor. Se o acordo co editor é moi restrictivo, negocia algunha excepción. É importante reter algúns dereitos para poder compartir ou difundir a obra no repositorio, nunha páxina web persoal... 
 

 • Podes engadir ao contrato un anexo ou addenda. Existen varios modelos que podes tomar como referencia:

Horizon 2020. Model Grant Agreement. Cláusula 29.2.
 

 • Utiliza licenzas non exclusivas (como Creative Commons ou similares). Estas licenzas permiten determinar en que termos se pode utilizar o traballo. 
Información relacionada: Tutorial Multimedia "Controla tus derechos facilita el acceso abierto"

O depósito de teses en Investigo
As teses de doutoramento lidas na Universidade de Vigo, seguindo a normativa legal, arquívanse e difúndense en Investigo en formato electrónico.
  O Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao encárgase do seu arquivo dende o ano 2017 despois da autorización do autor ou autora. Cando o doutorando/a presenta a documentación para a lectura da tese, debe asinar a autorización de depósito e a licenza Investigo. Preme aquí para obter información sobre os trámites e o impreso de autorización e licenza.
 

Coa licenza Investigo autorizas á universidade a difundir na internet a tese así como a asegurar a súa preservación a longo prazo. Non hai cesión de dereitos de explotación á universidade. Os/as autores/as conservades todos os dereitos de autor e podedes facer uso da vosa tese na forma en que estimedes mais oportuna.

Na autorización de depósito, podedes definir os usos da tese mediante licenzas non exclusivas do tipo Creative Commons. Por defecto, aplícase a licencia CC mais restrictiva (Recoñecemento- NonComercial- SenObraDerivada) aínda que podedes escoller calquera outra.  

 

Se a túa tese non está dispoñible no repositorio (teses inéditas en CD-ROM anteriores a 2017) podes solicitar á Área do Repositorio Institucional da biblioteca universitaria a súa inclusión.
 

As teses estarán en acceso aberto, salvo no caso de estar afectadas por algunha das excepcións recollidas na normativa legal (art. 14.6). Neste caso, os/as autores/as podedes solicitar unha limitación de acceso público (embargo, versión reducida, etc.) mediante escrito dirixido ao Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao.

As teses depositadas en Investigo pódense localizar tamén a través de motores de búsqueda como Google académico, recolectores de ciencia aberta (OpenAire, Recolecta, Galiciana) ou bases de datos como TESEO ou Dialnet incrementando así a súa difusión e visibilidade.

Información relacionada: Teses da Universidade de Vigo
Preguntas frecuentes

Quen se considera autor ou autora da Universidade de Vigo para depositar en Investigo?
 

 • O persoal docente e investigador da Universidade de Vigo dado de alta en SUXI.

Podo depositar no repositorio unha obra escrita con outros autores ou autoras?
 

 • Si, aínda que no caso dunha obra escrita en colaboración (é dicir, cando a autoría corresponde a todos os autores/as da obra) hai que contar co consentimento por escrito de todos eles para depositala. No caso de obras colectivas (as elaboradas por varios autores/as baixo a dirección ou coordinación dalguén), considérase que a autoría corresponde á persoa coordinadora ou directora, sendo quen debe autorizar o depósito.

Podo depositar en Investigo traballos xa publicados sen inflixir os dereitos de copyright?
 

 • Si. Só tes que coñecer as condicións de cesión dos dereitos de explotación do teu traballo e a política de acceso aberto da editorial. Esta política podes consultala no portal Sherpa/Romeo (internacional) ou en Dulcinea para as revistas españolas. ​Mais información en: Propiedade intelectual en Investigo.

Por que debo depositar os meus traballos en Investigo?

 
 • Á parte do apoio institucional da Universidade ao movemento de acceso aberto, existen unha serie de normativas e mandatos que che poden afectar en canto o depósito en repositorios de acceso aberto dos resultados de investigación financiados con fondos públicos. Consulta o apartado Marco Legal da Guía de Acceso Aberto
 

Estou a cumprir cos requirimentos legais de acceso aberto (Lei da Ciencia, H2020), si publico en revistas de libre acceso ou se poño o artigo en ResearchGate ou na miña páxina web persoal?
 

Cando deposito os meus traballos en Investigo, cedo os dereitos de explotación da miña obra á Universidade?
 

 • Non. Ao depositar o traballo en Investigo, tes que firmar unha licenza de depósito non exclusiva na que autorizas á Universidade a difundir a obra e a conservala de forma permanente pero non hay cesión de dereitos de explotación. Respéctanse os acordos de propiedade intelectual entre os/as autores/as e os editores.


Todos os contidos de Investigo están en acceso aberto?
 

 • Non. Aínda que a maioría dos contidos dispoñen de acceso aberto a unha versión do texto completo, o repositorio tamén inclúe obras que, debido á cesión de dereitos de propiedade intelectual a terceiros (por exemplo, editores comerciais) ou outras razóns de tipo legal, non ofrecen un acceso aberto aos mesmos. En tal caso o único que ofrece Investigo en aberto son as referencias bibliográficas (metadatos) das obras pero permite pedir directamente ao autor ou autora unha copia do documento que está pechado mediante a opción “ Request a copy” na que só tes que identificarte e explicar os motivos da solicitude.

Pódese depositar unha tese que se quere publicar máis adiante?
 

 • Sí. Pero tes que ter en conta que, aínda que conservas todos os dereitos de autor sobre o teu traballo e podes publicalo onde queiras, moitos editores de revistas científicas non aceptan traballos divulgados con anterioridade. Polo tanto, se queres publicar a tese ou algún artigo científico baseado nela, é mellor non difundila inmediatamente en acceso aberto e solicitar un período de embargo no momento de firmar a autorización de depósito en Investigo.


Quen pode consultar e descargarse os contidos que hai en Investigo?

 
 • Calquera persoa con acceso a internet pode consultar e utilizar Investigo, aínda que as posibilidades de acceso ao texto completo dependen dos dereitos de acceso que teña asignado cada documento en función da atribución dos seus dereitos de propiedade intelectual. ​Mais información en: Buscar e atopar en Investigo
Contacta coa Biblioteca

Área do Repositorio Institucional
investigo@uvigo.es / 986 813 821 

Como depositar
Se non tes os dereitos de explotación, solicita permiso ao editor: Modelo de carta para solicitar permisos ao editor
Directorio de repositorios
 • OpenDOAR: Buscador de repositorios de acceso aberto
Otros recursos
 • SHERPA/ROMEO: Políticas de autoarquivo de editores de revistas
 • Zenodo: Repositorio centralizado de publicacións e datos de investigación
Recolectores de ciencia aberta
Enlaces relacionados