Localizador de recursos electrónicos
Portal da investigación da UVigo
O portal da investigación
O portal da investigación reúne a produción científica xerada polo persoal investigador da Universidade de Vigo co obxectivo de difundir e incrementar a visibilidade dos resultados da actividade investigadora da Universidade.

O portal permite:
 • Explorar a estrutura de I+D+I.
 • Consultar a produción científica do persoal investigador da Universidade de Vigo e os indicadores bibliométricos a nivel individual e por unidades, así como os resultados globais da Universidade.
 • Localizar ao persoal investigador e amosar o seu perfil profesional.
 • Dispoñer de publicacións actualizadas periodicamente procedentes de diversas fontes (Scopus, Dialnet, Invenes).
 • Completar a produción científica do persoal investigador e dos grupos.
Páxina de inicio e estrutura do portal
A páxina de inicio amosa a estrutura do portal que se organiza en tres apartados: GruposInvestigadores/as e Resultados.
Ademais, hai dispoñible unha caixa de busca par localizar por título a produción científica da Universidade.
Tamén se recolle un resumo enlazable dos datos que se integran no portal: nº de investigadores/as, grupos, publicacións etc.
 
Grupos
Reúne información sobre a actividade investigadora dos grupos de investigación. Están organizados por departamentos, centros de investigación e campus.  
Para buscar un grupo de investigación podemos introducir o nome do grupo na caixa de busca ou navegar a través dos departamentos, centros de investigación ou campus. De cada grupo ofrécese a seguinte información:
 • Detalle: data de constitución do grupo, responsable, centro, departamento, investigadores que forman parte etc.
 • Liñas de investigación.
 • Oferta científica.
 • Publicacións nas que participa algún membro do grupo.
 • Colaboración: persoal investigador e centros de investigación cos que colaboran os membros do grupo.
 • Teses dirixidas por algún membro do grupo.
 • Patentes de investigación.
 • Indicadores bibliométricos globais correspondentes á produción científica do grupo que permiten avaliar a calidade das publicacións. 

Investigadores
Neste apartado podemos localizar o persoal investigador da Universidade de Vigo, ben introducindo o nome e/ou apelidos na caixa de busca ou ben a través dos centros de investigación, campus, centros, departamentos, campus e áreas de coñecemento, que amosará o persoal investigador adscrito a estas unidades ou campus.Nas unidades e campus visualízase a seguinte información: persoal investigador membro da unidade/campus, grupos de investigación, publicacións, colaboradores, teses defendidas e dirixidas, patentes e indicadores.

 

Para cada investigador/a proporciónase: perfil, publicacións, colaboración, teses (propia e dirixidas ou tribunais de teses nos que participou), patentes e indicadores (bibliométricos e coas citas recibidas).
No perfil facilítase diversa información como a categoría profesional, departamento, grupo de investigación, tese etc., e ligazóns aos seus diferentes perfis académicos e identificadores. 

O espazo persoal do investigador/a
O persoal investigador pode incluír e/ou modificar algúns dos datos persoais que aparecen no portal. Para iso, ten que acceder ao seu perfil premendo na opción "Identíficate", que se atopa na parte superior dereita do portal.A continuación deberá seleccionar a Universidade de Vigo no sistema RedIRIS e introducir os datos de identificación universitaria. O autor/a só poderá acceder e interactuar coa súa páxina do Portal se o correo da súa páxina de autor coincide co correo institucional conectado a RedIRIS. 
Unha vez identificado amósase a opción de editar o perfil, onde poderá engadir ou modificar: a foto, url persoal, texto de presentación, palabras clave que definan a súa investigación e novos identificadores (non eliminar os existentes, xa que os que aparecen están validados pola biblioteca).
Ademais poderá:
 • Descargar o seu CVN completo (aínda en beta, en espera de validación da FECYT).
 • Calcular o impacto medio normalizado a partir das publicacións en Scopus.
 • Exportar a súa produción científica en diferentes formatos (toda ou unha selección). Os investigadores co rol de responsable de grupo de investigación poden exportar a produción do seu grupo, e teñen dúas opciones de descarga: só as publicacións ou as publicación cos indicadores.
 • Engadir novas publicacións que bote en falta no seu perfil.
 • Ocultar rexistros das súas publicacións. Non se amosaran esas publicacións no seu perfil, pero seguirán no portal e sairán na descarga de datos. 
Neste video do portal da Universidade da Rioja amósase como acceder ao perfil e como realizar as descargas dispoñibles.

 
Resultados
Este apartado amosa os resultados globais da Universidade de Vigo, e conta coas seguintes seccións:
 • Publicacións: recolle a produción científica amosando o total de publicacións por tipo (artigos, libros, capítulos etc.) e por anos.
 • Acceso aberto: reúne as publicacións e teses nas que participa persoal investigador da Uvigo.
 • Teses: pódense consultar por departamento e ano.
 • Colaboración: centros cos que colabora a Universidade e número de publicacións.
 • Patentes: permite consultar as patentes de investigadores/as da Universidade de Vigo rexistradas en España, así como ver os detalles das patentes e enlazar coa Oficina Española de Patentes e Marcas.
 • Indicadores globais: recolle o total número de citas recibidas en Scopus, Web of Science e Dialnet Métricas. Tamén se amosan graficamente os indicadores globais correspondentes a Journal Citation Reports, SCImago Journal Rank, Índice Dialnet de Revistas e Clasificación Integrada de Revistas Científicas.


Se precisa axuda
Por favor, contacte con:
 portalcientifico@uvigo.gal