Localizador de recursos electrónicos
COMO CITAR DE ACORDO AO ESTILO APA
O estilo APA é o estilo de normas de citación adoptado pola American Psychological Association. É o máis empregado no ámbito das Ciencias Sociais. Nesta guía ofrécese unha visión xeral do estilo e información complementaria.
 • Para consultar unha guía máis detallada descarga  a Guía APA pdf  elaborada pola Biblioteca.
Guía elaborada seguindo o Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (3ª ed. trad. da 6ª en inglés).

Data de elaboración desta guía: Outubro 2018.
 

 

Como citar no texto
 

Cita directa

Consiste en reproducir literalmente as palabras doutro/a autor/a. Cita directa de menos de 40 palabras

O estilo APA segue un sistema de cita breve no texto entre paréntese que se corresponde coa lista de referencias final. Os elementos básicos das citas no texto son: autor/a, data e número de páxinas. A orde destes elementos pode variar dependendo de se o/a autor/a citado/a forma parte ou non da oración.
Cando se trata de material en liña sen paxinación deberá indicarse o número de parágrafo (par.) se é visible ou o título do encabezado e o número de parágrafo seguinte para facilitar a súa ubicación.
Exemplos:
 
- Afima Dans (2016) que "para toda una generación, esa connotación de expresión efímera es precisamente lo que evoca internet" (par. 1).

- O que se deduce dos datos recollidos é que "esta formación debe ser considerada como `formación de posgrao´, coas súas especificidades, no exercicio, na transferencia do coñecemento á acción e na aprendizaxe". (Serrallé Marzoa et al., 2010, p. 35).
 


Cita directa de máis de 40 palabras

Neste caso hai que reproducir a cita nun bloque separado, sen comiñas e cunha sangría na marxe esquerda de aproximadamente unha pulgada (2,54 cm., na mesma posición ca un novo párrafo). Se hai párrafos adicionais dentro das citas, agregando unha segunda sangría ó primeiro deles de medio cm. Tódalas citas deberán ir a dobre espacio.
  Exemplo:
 Estes autores describiron a situación de moitos centros educativos:
        Todos estes datos amósannos por un lado, que a maior parte das actuacións de educación para a saúde que se realizan e nas que o departamento de orientación colabora ou organiza, son as referidas fundamentalmente a programas elaborados ou publicados a    gran escala e a intervencións de persoas ou institucións alleas ós centros educativos; sendo máis escasas as actividades deseñadas especificamente pola institución escolar. E por outro lado, que en mans dos orientadores/as quedan fundamentalmente as tarefas de coordinación, promoción e difusión, así como de avaliación. (Domínguez Bravo, Costas e Veiga Soutelo, 2010, p. 49). 
 
 

Cita indirecta 

Consiste en resumir ou parafrasear as ideas doutro/a autor/a coas nosas propias palabras. Os elementos básicos da cita son autor/a e data. É opcional indicar o/s número/s de páxina/s.
Podes ver exemplos de técnicas de parafraseo nesta guía realizada pola Universidade de Lima (pp. 9-12).
 
Exemplos:
 
 - Walker e Allen (2004) opinan que a causa principal da crise...
 
 - A causa principal da crise é o sistema capitalista (Walker & Allen, 2004)
 
 
 
Citar autores/as e entidades no texto

 
  Tipo de cita   Primera cita no texto   Seguintes citas no texto   Formato entre parántese, primeira cita no texto   Formato entre paréntese, seguintes citas no texto
  Un traballo dun só autor/a   Souto (2016)   Souto (2016)   (Souto, 2016)   (Souto, 2016)
  Un traballo de dous autores/as   Fernández Laxe e Moure (1997)   Fernández Laxe e Moure (1997)   (Fernández Laxe e Moure, 1997)   (Fernández Laxe e Moure, 1997)
  Un traballo de tres a cinco autores/as   Barnes, Casas, Márquez e González Mosquera (2001)   Barnes et al. (2001)   (Barnes, Casas, Márquez e González Mosquera, 2001)   (Barnes et al. 2001)
  Unha obra de seis ou máis autores/as   Alén et al. (2003)   Alén et al. (2003)   (Alén et al., 2003)   (Alén et al., 2003)
  Entidades (identificadas facilmente por       abreviaturas)   Servizo Galego de Saúde (SERGAS, 1990)   SERGAS (1990)   (Servizo Galego de Saúde [SERGAS], 1990)   (SERGAS, 1990)
  Entidades (sen abreviaturas)   Instituto Luís Seoane (2014)   Instituto Luís Seoane (2014)   (Instituto Luís Seoane, 2014)   (Instituto Luís Seoane, 2014)
  Comunicacións persoais   X.L. Veiga (comunicación personal, 14 de maio de 2004)     (X.L. Veiga, comunicación personal, 14 de maio de 2004)  
  Sitios web   ... na web da UNESCO (https://es.unesco.org)
podes localizar información sobre ... 
    (UNESCO, https://es.unesco.org)  
 

Emprego da conxunción e, y, and, &, et, und...

 • Nas citas dentro do texto que mencionen máis dun autor/a, empregarase a conxunción correspondente á lingua de redacción do documento.
 • As citas no texto colocadas entre paréntese respectarán o idioma da referencia, así como nas táboas de ilustracións e na lista de referencias bibliográficas.
Exemplo nun texto redactado en galego:
... Walker e Allen (2007)  => (Walker & Allen, 2007)
 
 • Se o idioma utilizado no texto é o inglés, empregarase o & no canto de "and" para as citas colocadas entre paréntese, táboas de ilustracións e na lista de referencias bibliográficas
Exemplo de citas nun documento escrito en inglés:
... Walker and Allen (2007)  => (Walker & Allen, 2007)
 

 

 

Citar autores/as non identificados/as ou anónimos/as

Debemos citar o título da obra no seu lugar. Utilízanse comiñas para o título de artigos, capítulos ou páxinas de Internet e a cursiva para o título de revistas científicas, libros, folletos ou informes. Sen embargo, cando o autor dun traballo se designa como "Anónimo" cítase como tal, por exemplo: (Anónimo, 1950).
 
 Exemplos:
 
 - Chegouse a conclusión de que "a maioría das sondaxes proporcionan datos sobre a implicación da sociedade neste tema" ("Niveis de implicación", 2016).
 
< - ... como recolle o folleto Crear en Galicia  (2015), que proporciona datos sobre un incremento de axudas no sector audiovisual.
 


 

 

Cítanse no texto pero non se inclúen na lista de referencia:

 • comunicacións persoais (cartas, correos-e  etc.).
 • sitios web completos (páxinas web, páxinas de Facebook etc.)
 • citas do Corán e da Biblia.
 • obras antigas gregas e romanas.

 
Elaboración de referencias bibliográficas

O Manual de Publicacións da APA establece que se debe facer unha lista de referencias final que inclúa os recursos que foron utilizados na realización do traballo, de maneira que cada cita no texto teña a súa correspondente referencia na lista final. A lista de referencias recoñece a autoría e facilita ao lector a localización das fontes. 
Os datos para redactar a referencia extráense principalmente da portada do documento orixinal. Os elementos obrigatorios de cada referencia son: autor, título e datos de publicación.
Transcribiremos os datos do documento citado na forma e idioma no que aparecen, pero tendo en conta que algúns elementos podemos adaptalos á lingua empregada na redacción do noso traballo. Por exemplo, para introducir o enderezo electrónico dun documento utilizaremos segundo a lingua na que escribamos o noso traballo:
En galego: Dispoñible en
En castelán: Disponible en
En inglés: Available
Pautas xerais

 • Invírtense os nome dos/as autores/as colocando en primeiro lugar o/s apelido/s e despois a/s inicial/is do nome.
 • Poden incluirse ata sete autores/as, separados por comas e a conxunción e, y ou & (segundo a lingua que empreguemos) antes do/a último/a autor/a. Se unha obra ten oito ou máis de oito autores/as inclúense os/as seis primeiros/as autores/as seguidos de tres puntos supensivos ... e despois engádese o/a último/a autor/a. 
 • No caso das obras colectivas, moitas veces o/a autor/a responsable da obra é editor/a, coordinador/a ou director/a. Nestes casos hai que indicalo a continuación do nome coa abreviatura correspondente entre parénteses: (Ed.), (Coord.), (Dir.).  Non debemos confundir o/a editor/a, que xeralmente aparece na portada, coa editorial que publica o documento.  
 • No caso de obras anónimas, o primeiro elemento da referencia é o título.
 • O/s subtítulo/s inclúense despois do título precedidos de dous puntos e espazo e comezan por maiúscula.
 • A data de publicación ponse entre paréntese despois do/a autor/a. Cando se descoñece a data utilízanse as abreviaturas "s.d.", "s.f." ou "n.d." dependendo da lingua que estemos empregando.
 • Cando o/a autor/a é tamén editor/a escríbese Autor (Author) no lugar do nome da editorial.
 • Se aparecen varios lugares de publicación debemos indicar soamente a primeira cidade que aparece ou a que corresponda á oficina central da editorial.
 • No caso dos documentos electrónicos non se deben incluír datas de consulta ou recuperación, excepto que o material da fonte sexa susceptible de cambios (por exemplo, Wikis).

 
Referencias de documentos impresos

Libros

 
  Autor/a/s ou Entidade. (Ano de publicación). Título en cursiva. Lugar de publicación: Editorial. 
  
 
 Exemplos:
 
- Munro, A. (2012). Demasiada felicidad. Barcelona: Debolsillo.
 
- González Reino, W.J. (2009). Evolucionismo: Darwin y enfoques actuales. Oleiros (A Coruña): Netbiblio.
 
- Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. (1996). Liñas estratéxicas e programas sanitarios para 1996. Santiago de Compostela: Autor.
 
Capítulos de libros, entradas de obras de referencia e contribucións a congresos

 
  Autor/a/s ou Entidade. (Ano de publicación). Título do capítulo, entrada ou contribución. En Autor/a (Ed., Coord., etc.), Título do libro en cursiva (páxinas do capítulo). Lugar de publicación: Nome editorial. 

  * Fíxate que cando indicamos o nome do Ed., Coord. etc. non invertimos o apelido: En Inicial nome seguida do(s) apelido(s).
 Exemplos:
 
- Barsanti, M.J. (2016). Reflexiones sobre las entradas y equivalencias alemanas en un diccionario plurilingüe de marketing, publicidad y comunicación. En C. Valcárcel e T. Silva (Eds.), Escritos sobre lexicografía plurilingüe especializada (pp. 59-65). Granada: Comares.
 
- Rivas, E. (2015). Caramuxo. En Dicionario etimolóxico da lingua galega (p. 158). Santiago de Compostela: Tórculo.
 
- Martínez-Roldán, X. (2016). Twitter y política: Una década de investigación  académica. En M.J. Corvo Sánchez e B. Fernández Salgado (Eds.), Investigacións en comunicación e cultura mediada: Actas das II Xornadas de Doutorandos en Comunicación (pp. 145-160). Vigo: Universidade de Vigo.

 
Artigos de revistas

 
  Autor/a/s ou Entidade. (Ano de publicación). Título do artigo. Título da revista en cursiva, volume en cursiva(número), páxinas. 
  
 
 Exemplos:
 
- Mosquera, E. e Wellings M.P. (2014). Os códigos lingüísticos da rede e a paisaxe lingüística galega. Estudos de Lingüística Galega, 6, 13-17.
 
- Figueras, S., Capllonch, M., Blázquez, D. i Monzonís, N. (2016). Competències bàsiques i educació física: Estudis i investigacions. Apunts, 123, 34-43.
 Teses doctorais e traballos de fin de estudos non publicados

 
  Autor/a ou Entidade (Ano). Título do traballo en cursiva (Tese de doutoramento inédita ou Traballo de fin de grao inédito). Nome da institución, Lugar. 
 
 Exemplos: 
 
- Rodríguez, M.L. (2009). El cine como estrategia promocional y de definición de producto artístico: Evaluación de su impacto en la imagen percibida del destino (Tese de doutoramento inédita). Universidade de Vigo, Vigo
 
- López, H. (2016). Application of data mining and artificial intelligence techniques to mass spectometry data for knowledge discovery (Traballo de fin de grao inédito). Universidade de Vigo, Vigo.
 


 
Referencias de documentos electrónicos

As referencias dos documentos electrónicos seguen, en xeral, os mesmos esquemas que os documentos impresos. Sen embargo, é preciso engadir algúns datos que revelan o seu carácter dixital e que axudan a súa localización. 
O DOI (Digital Object Identifier) é unha serie alfanumérica única asignada pola editorial a un documento electrónico co fin de identificar o contido e proporcionar unha ligazón estable para a súa localización en Internet. O DOI adoita aparecer nun lugar destacado da primeira páxina do documento. Hai que seguir o seguinte formato: http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxx  (*Modificación aparecida no "Apa Style Guide to Electronic References, 6ª ed.).

No caso de que o recurso non teña DOI debemos de engadir na referencia a URL precedida da expresión Recuperado de.


Libros electrónicos  
 
  Autor/a/s ou Entidade. (Ano de publicación). Título do libro en cursiva. DOI ou Recuperado de URL  
 
 
  Exemplo:
 
- Rial Fernández, A. (2003). Comunicación Pública de la Ciencia: Esperanzas y dificutades ante la nueva "Sociedad del Conocimiento". Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra/comunicacion-publica-de-la-ciencia-esperanzas-y-dificultades-ante-la-nueva-sociedad-del-conocimiento-recursos-de-divulgacion-en-internet-de-las-universidades-espanolas--0/
 
Capítulos de libros, entradas de obras de referencia e contribucións a congresos
 
  Autor/a/s ou Entidade. (Ano de publicación). Título do capítulo, entrada ou contribución. En Autor/a inicial, apellido(s) (Ed., Comp. etc.) Título do libro en cursiva (páxinas). DOI ou Recuperado de URL  
 
  * Fíxate que logo de En indicamos o nome do  autor, editor, coordinador etc. sen invertir o(s) apelido(s)
 
 Exemplo:
 
- Francou, B. (2004). Andes del Ecuador: Los glaciares en la época de los viajeros (siglos XVIII a XX). En J. P. Deler y E. Mesclier (Eds.) Los Andes y el reto del espacio mundo: Homenaje a Olivier Dollfus (pp. 137-152). Recuperado de http://books.openedition.org/ifea/503
 


Artigos de revistas
 
  Autor/a/s ou Entidade. (Ano de publicación). Título do artigo. Título da revista en cursiva, volume(número), páxinas. DOI ou Recuperado de URL
 
 
 Exemplos:
 
- Zamroni, Y. et al. (2016). Short communication: Conservation of mangrove gobies in Lesser Sunda Islands, Indonesia. Biodiversitas, 7(2), 553-557. http://dx.doi.org/10.13057/biodiv/d170223
 
- Ocampo Gómez, C.I., Caeiro González, M. e Sarmiento Campos, J.A. (2012). Las TIC y la funcion tutorial en la etapa de educación infantil: La opinión del profesorado en los centros públicos del sur de Galicia. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 23(2), 60-78. Recuperado de http://www2.uned.es/reop/pdfs/2012/23-2%20-%20Ocampo.pdf
 

Teses doctorais e traballos de fin de estudos
 
  Autor/a. (Ano de lectura). Título da tese ou traballo en cursiva (Tese de doutoramento ou Traballo fin de grao). Recuperado de URL
  
 
 Exemplo:

Magán Silva, M. (2015). Costura: De la reivindicación política a la recreación poética: El procedimiento de la costura como recurso creativo en la obra de arte (Tese de doutoramento). Recuperado de http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/385
 

Contidos de páxinas web
 
  Autor/a/s ou Entidade. (Data). Título do contido. Recuperado de http://www 
 
Exemplos:

Universidade de Vigo (2019). Protección de datos. Recuperado de https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
 
 
Referencias da web social

Mensaxes nun blog

 
  Autor/a/s ou Entidade. (Data). Título da entrada do post no blog [Mensaxe nun blog]. Recuperado de URL 
 
 Exemplos:
- Martínez, E. (1 de xuño de 2016). ¿Qué pasa con los no-usuarios? [Mensaxe nun blog]. Recuperado de http://www.biblogtecarios.es/eliramirez/que-pasa-con-los-no-usuarios/
 
- Blogdabiblio. (24 de abril de 2016). Presentado o repositorio institucional de acceso aberto da Universidade de Vigo [Mensaxe nun blog]. Recuperado de http://www.blogdabiblio.es/ver_post.aspx?id_post=184
Chíos

 
  Autor/a ou Entidade. [Nome de usuario/a]. (Data). O chío íntegro [Chío]. Recuperado de http://twitter.com/usuario 
 
 Exemplos:

- Belinchón, G. [gbelinchon]. (8 de agosto de 2016). Cómo se rodó 'Sed de mal', uno de los grandes 'thrillers'. Arranca la serie sobre clásicos en #RevistaV [Chío]. Recuperado de https://twitter.com/gbelinchon?lang=es
 
- Biblioteca de Belas Artes, Universidade de Vigo. [bibbelas] (17 de xuño de 2016). 33 bibliotecas de cine a ritmo de AC/DC https://universoabierto.com/2016/06/17/33-bibliotecas-de-cine-a-ritmo-de-acdc/…vía@jalonsoarevalo Unha boa maneira de empezar #surfing16!! [Chío]. Recuperado de https://twitter.com/bibbelas
Publicacións en Facebook

 
  Autor/a ou Entidade. [Nome de usuario/a]. (Data). O post íntegro [Actualización de Facebook]. Recuperado de http://facebook.com 
 
 Exemplos:

- Gaiman, N. [Neil Gaiman]. (5 de agosto de 2016). The Refugee Olympic Team is making history at @rio2016. Go ‪#‎TeamRefugees‬! The video made me happy/sad. Proud to be human and... well, just watch it. And join me by standing ‪#‎WithRefugees‬ and signing/sharing this @UNHCR petition today: http://www.unhcr.org/refugeeday/us/https://youtu.be/_-9y7oYW5lk [Actualización de Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/neilgaiman/

- Eira da Xoana. [EiradaXoana]. (25 de outubro de 2015). Estupenda reportaxe da Eira da Xoana a que nos realizaron os compañeiros e compañeiras en Sermos ADEGA http://adega.gal/web/novas.php?id=393&idioma=gl&sec=7 [Actualización de Facebook]. Recuperado de https://es-es.facebook.com/EiradaXoana/
Vídeos de Youtube, Vimeo etc.

 
  Autor/a ou Entidade. [Nome de usuario/a]. (Data). Título do vídeo [Arquivo de vídeo]. Recuperado de http://www.youtube.com/URLespecífica 
 
 Exemplos: 
 
- Biblioteca Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla. (16 de junio de 2014). What is ORCID: [subtítulos en español] [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE

- Marquina, J. [Julian Marquina]. (27 de febrero de 2013). El community manager bibliotecario o el bibliotecario encargado de la web social. [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MbEleVaNJIc
Artigos de Wikipedia

 
 Artigo. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado o X de X de X, de http://www.wikipedia.org/URLespecífica
 
 Exemplos: 

- Biblioteca. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado o 7 de febreiro de 2017, de https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca

- Traslado de obras del Museo del Prado (1936). (n.d.). En Wikipedia. Recuperado o 23 de abril de 2012, de https://es.wikipedia.org/wiki/Traslado_de_obras_del_Museo_del_Prado_(1936)
  
Referencias de documentos audiovisuais

Películas 

 
  Autor/a(s) (Productor/a), e Autor/a(s) (Director/a). (Ano de produción). Título da película en cursiva [Película]. País de orixe: Estudio ou produtora. 
 
 Exemplos:
 
- Ossard, C. (Productor), e Jeunet, M.P. e Caro, M. (Director). (2002). Delicatessen [Película]. Francia: Universal Pictures International.

- Rei, A. (Director). (2015). Frankestein 04155 [Película]. España: Bonecalareta.
Episodios de series de televisión

 
  Escritor, e Director. (Ano de produción). Título do episodio [Episodio de serie de televisión]. En Autor (Produtor), Título da serie en cursiva. Lugar: Estudio. 
 
Exemplo:
 
 Egan, D. (Escritor), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to comunicate [Episodio de serie de televisión]. En D. Shore (Produtor executivo), House. Nueva York, NY: Fox Broadcansting
Gravacións musicais 

 
  Autor/a(s). (Ano de copyright). Título da canción [Gravado por (se é diferente do escritor)]. En Título del álbum en cursiva [Medio de grabación: CD, disco, mp3 etc]. Lugar de publicación: Selo discográfico. (Data de gravación se é diferente da data de copyrigth da canción).
 
 Exemplo:
 
 Villar, H. e Bourgeois, L. (2002). Teño o meu berciño [Gravado por In Itinere]. En A campá da lúa: cancións para os soños dun fillo [CD-DA]. Madrid: Boa Music.
Podcasts

 
  Nome do/a produtor/a(s) (Productor/a). (Data). Título do podcast [Audio en podcast]. Recuperado de URL 
 
Exemplo:
 
Radio 3 (Produtora). (4 de agosto de 2016). Metrópolis sonoras: Bogotá vibrante [Audio en podcast]. Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropolis-sonoras/metropolis-sonoras-bogota-vibrante/3674119/
Fotografías

 
  Autor/a/s. (Data). Título da fotografía [Fotografía]. Recuperado de 
 
Exemplo:

Díaz Vera, D. (26 de maio de 2016). Manchester Public Library [Fotografía]. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/danieldiazvera/28919504730/in/pool-flicrkrenespaol/


 
Como ordenar a lista de referencias bibliográficas
 • O estilo APA establece que a lista de referencias debe comezar nunha páxina nova co título Referencias en posición centrada. Debe estar a doble espazo e en cada entrada o texto deberá ir cunha sangría francesa con respecto á primeira liña de cada referencia nun formato de sangría colgante. 
 • As referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente polo apelido do/a autor/a, ou do/a primeiro/a autor/a no caso de que sexan varios/as.
 • Se un/unha autor/a ten varias obras, ordenaranse por orde de publicación comezando pola máis antiga.
 • No caso de traballo dun/dunha autor/a en colaboración con outros/as autores/as, a orde virá indicada polo apelido do/a segundo/a autor/a, independientemente do ano de publicación, ou o terceiro/a en caso de coindicir o segundo, e así sucesivamente.
 • As publicacións individuais van antes que as obras en colaboración.Exemplo:

                                                                                                           
Abreviaturas
Palabra Galego Castelán Inglés
edición ed. ed. ed.
edición revisada ed. rev. ed. rev. Rev. ed.
segunda edición 2ª ed. 2ª ed. 2nd ed.
editor(es) Ed. (Eds.) Ed. (Eds.) Ed. (Eds.)
traductor(es) Trad. (Trads.) Trad. (Trads.) Trans.
circa  ca. ca. ca.
sen data s.d. s.f. n.d.
página(s) p.(pp.) p.(pp.) p.(pp.)
parágrafo par. párr. par.
Volumen Vol. Vol. Vol.
volumes vols. vols. Vol.
número núm. núm. No.
parte Pt. Pt. Pt.
Informe técnico Inf. téc. Inf. téc. Tech. Rep.
Suplemento Supl. Supl. Suppl.