Localizador de recursos electrónicos
COMO CITAR DE ACORDO AO ESTILO ACS

O Estilo ACS é o estilo de normas de citación adoptado pola American Chemical Society. É o máis empregado dentro do ámbito da Química. Nesta guía ofrécese unha visión xeral do estilo e información complementaria.
Guía e algúns exemplos baseados na 3ª ed. de "The ACS Style Guide" e nas guías da Murdoch University.
(Última actualización: xaneiro 2016)
Cita no texto
Para citar no texto segundo o estilo ACS pódese elixir unha destas tres formas:

1. Con números superíndices que se colocan ao finalizar a cita e despois da puntuación correspondente:
Oscillation in the reaction of benzaldehyde with oxygen was reported previously.3

Ou mencionando ao autor como parte da frase:
Díaz García y Sanz Medel11  propusieron una nueva forma de desoxigenar las disoluciones que evita las molestias y problemas de los métodos usados hasta entonces.

2. Mediante números en cursiva entre parénteses e antes da puntuación correspondente:
The mineralization of TCE by a pure culture of a methane-oxidizing organism has been reported (6).

Ou mencionando o autor como parte da frase:
Díaz García y Sanz Medel (11)  propusieron una nueva forma de desoxigenar las disoluciones que evita las molestias y problemas de los métodos usados hasta entonces.


3. Poñendo o nome do autor e o ano de publicación entre parénteses e finalizar co signo de puntuación correspondente (coñecido como estilo autor/data)
The primary structure of this enzyme has also been determined (Finnegan et al., 2004)

Neste caso se o nome do autor forma parte da frase, non o repetiremos e poñeremos so o ano entre parénteses
Díaz García y Sanz Medel (1996)  propusieron una nueva forma de desoxigenar las disoluciones que evita las molestias y problemas de los métodos usados hasta entonces.

Ten en conta que:
 
 • Cos sistemas numéricos (superíndice ou en cursiva) a primeira cita levará o número 1 e seguirá  consecutivamente incluíndo táboas, referencias  no texto, figuras, etc.
 • Se se repite unha referencia non se lle dará un novo número, utilizarase o mesmo número que se lle deu anteriormente.
 • No sistema autor-data, se citamos dous autores, poñeremos o apelido dos dous unidos pola palabra “e” (Díaz e Sanz, 1996). Máis de dous autores poñeremos o primeiro seguido de “et al” (Finnegan et al., 2004).
 • Pero cando redactemos a lista da bibliografía, incluiremos o nome de todos os autores.
Referencias bibliográficas. Pautas xerais
Os datos para a elaboración da referencia bibliográfica obteranse do documento ao que se refire, sempre que sexa posible.
Transcribiremos os datos do documento citado na forma e idioma no que aparecen, pero tendo en conta que algúns elementos podemos adaptalos á lingua empregada na redacción do noso traballo. Por exemplo, para introducir o enderezo electrónico dun documento utilizaremos segundo a lingua na que escribamos o noso traballo:
En galego: Dispoñible en
En castelán: Disponible en
En inglés: Available
Elaboración de Referencias. Libros.
 • So se incluirá a inicial ou iniciais do autor/editor aínda que se coñeza a forma completa do nome e así apareza na fonte.
 • Incluiranse todos os autores ou editores que se enumeren no documento.
 • Nos títulos e subtítulos a primeira letra de todas as palabras irá en maiúscula.
 
LIBROS IMPRESOS


Libro enteiro
Libro con autor/es
 

Apelido(s) autor, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor, Iniciais do nome. Título: Subtítulo en cursiva, Edición (se non é a primeira); Editorial: Lugar de publicación, Ano; Vol. (se é unha obra en varios vols), pp. (se procede)

 
Libro con editor/es
 

Apelido(s) editor, Iniciais do nome., Apelido(s) editor, Iniciais nome., Eds. Título: Subtítulo, Edición (se non é a primeira); Editorial: Lugar de publicación, Ano; Vol. (se é unha obra en varios vols), pp. (se procede)

 
Exemplos:

Un único autor ou editor

 
1. Klein, D. Quí­mica orgánica; Editorial Médica Panamericana: Madrid, 2013.
2. Schmidt, L. D. The Engineering of Chemical Reactions, 2nd ed.; Oxford University Press: New York, 2005; pp 71-88.
3. Stocker, J. H., Ed. Chemistry and Science Fiction; American Chemical Society: Washington, DC, 1998.
 
Dous ou máis autores ou editores

1. Metzler, D. E.; Metzler, C. M. Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells, 2nd ed.; Harcourt/Academic Press: San Diego, CA, 2003.
2. Sutton, R.S.; Rockett, B.; Swindells, P. G. Chemistry for the Life Sciences, 2nd ed.; CRC: Baton Roca, FL, 2009.
3. Trost, B.M., Li, C.J., Eds. Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations; Wiley-VCH: Weinheim, 2015.


Fíxate!
Se un libro non ten autores principais porque cada capítulo está escrito por un autor diferente, pódese poñer o nome do editor no campo do autor. Se hai varios editores irán separados por "comas".

Capítulos ou partes de libro
 
 • Estos exemplos son aplicables a capítulos ou partes  de obras que teñen títulos e autores individuais distintos dos editores da obra.  Se os editores da obra o son tamén dos capítulos, debe citarse como libro enteiro.
 • Os títulos e subtítulos da obra principal van en cursiva.
 

Apelido(s) autor da parte, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor da parte, Iniciais do nome.; Título do Capítulo ou Parte. En Título: Subtítulo da Obra Principal en cursiva, Edición (se non é a primeira); Apelido(s) editor, Iniciais do nome., Apelido(s) editor, Iniciais do nome., Eds.; Editorial: Lugar de publicación, Ano; pp
 

 

Exemplos:


Capítulo dun libro
 
1. Almlof, J.; Gropen, O. Relativistic Effects in Chemistry. En Reviews in Computational Chemistry; Lipkowitz, K. B., Boyd, D. B., Eds.; VCH: New York, 1996; Vol. 8, pp 206-210.
2. Ford H. L.; Sclafani R. A.; Degregori J. Cell Cycle Regulatory Cascades. En Cell Cycle and Growth Control: Biomolecular Regulation and Cancer, 2nd ed.; Stein G. S., Pardee A. B., Eds.; Wiley-Liss: Hoboken, NJ, 2004; pp 42-67.

 
Parte dunha enciclopedia,  con título individual e autores da parte
 
1. Dorfman, J. R. Kinetic Teory: Transport and Fluctuations. En Encyclopedia of Chemical Physics and Physical Chemistry; edited by John H. Moore, J. H., Spencer, N. D., Eds.; Institute of Physics: Bristol, U.K., 2001; Vol. 1, pp 573-595.


Parte dunha enciclopedia con título individual pero sen autores
 
1. Polybenzimidozoles. En Van Nostrand's Scientific Encyclopedia, 9th ed.; Considine, D. G., Kulik, P. H., Eds.; Wiley-Interscience: New York, 2002; Vol. 2, p 2807.
 
 
LIBROS ELECTRÓNICOS
 
 

Apelido(s) autor, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor, Iniciais do nome. Título do libro electrónico en cursiva [En liña];  Serie (se hai); Editor: Lugar de publicación, Ano; Volume, Páxinas. URL (consultado mes día, ano).
 Libro enteiro

1. Cox, P. Inorganic chemistry [En Liña]; Bios Scientific Publishers: London, 2004, pp 282. http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=106522 (consultado xaneiro 12, 2016).
2. Mikkelsen, S. R.; Cortón, E. Bioanalytical chemistry [En liña]; Wiley-Interscience: Hoboken, N.J., 2004; pp 361. http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=104984 (consultado xaneiro 12, 2016).


Capítulo de libro electrónico

Oleksyn, B. J.; Stadnicka, K.; Sliwinski, J. Structural Chemistry of Enamimes: A Statistical Approach. In The Chemistry of Enamimes [En liña]; Rappoport, Z., Ed.; Wiley: New York, 1994; pp 87-218. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/summary/109560980/SUMMARY (consultado abril 24, 2005).


Parte dunha enciclopedia electrónica

Cloverly, S. Segmented Flow Analysis. Encyclopedia of Analytical Science [En liña]; Elsevier Academic Press, Posted May 25, 2005. http://0-www.sciencedirect.com.prospero.murdoch.edu.au:80/science/referenceworks/9780123693976 (consultado abril 24, 2008).
Elaboración de referencias. Artigos de Revista
 
 • So se incluirá a inicial ou iniciais do nome do autor/editor aínda que se coñeza a forma do nome completa e así apareza na fonte.
 • Incluiránse todos os autores que se enumeren no documento.
 • A primeira letra de todas as palabras do título do artigo irán en maiúscula.
 • O título da revista irá abreviado e en cursiva. Consultar os títulos abreviados das revistas en Chemical Abstracts Services Source Index (CASSI). http://cassi.cas.org/search.jsp
 • O ano de publicación vai en letra grosa (negriña) seguido dunha coma tamén en letra grosa.
 • A información sobre o número de volume é importante e recomendase facela contar. É obrigatoria para as publicacións que teñen máis dun volume ao ano. Ponse en cursiva e separada da paxinación por unha coma tamén en cursiva.
 • Para as revistas nas cales cada número empeza coa páxina 1 debe incluirse información sobre o número ou data e  deberá ir entre parénteses.
 • A paxinación é un elemento esencial e pode indicarse un rango completo de páxinas (o máis recomendable) ou poñer só o número inicial.
 
ARTIGOS DE REVISTA IMPRESA
 

Apelido(s) autor do artigo, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor do artigo, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor do artigo, Iniciais do nome. Título do Artigo. Título abreviado da Revista en cursiva.  Ano en negrita, Volume (nº), páxina(s).

Exemplos

1. Baldizzone, C.; Gan, L.; Hodnik, N.; Keeley, G.P.; Kostka, A.; Heggen, M.; Strasser, P.; Mayrhofer, K.J.J. Stability of Dealloyed Porous Pt/Ni Nanoparticles. ACS Catal. 2015, 5, (9), 5000-5007.
2. Caruso, R. A.; Susha, A.; Caruso, F. Multilayered Titania, Silica, and Laponite Nanoparticle Coatings on Polystyrene Collodial Templates and Resulting Inorganic Hollow Spheres. Chem. Mater. 2001, 13, 400-409.

 
ARTIGO DE REVISTA ELECTRÓNICA
 
 • Aínda que pode haber varios tipos de publicacións periódicas en liña, a maioría segue o modelo das fontes impresas tradicionais e deben ser citadas dacordo con esas directrices engadindo información de localización e acceso.
 

Apelido(s) do autor, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor, Iniciais do nome.; Apelido(s) do autor, Iniciais do nome. Título do artigo. Tit. Abreviado da revista en cursiva [En liña] Ano en negrita, Volume, Páxinas. URL (consultado mes día, ano).
 


Exemplos

1. Marucho, M.; Kelley, C. T.; Montgomery Pettitt, B. Solutions of the Optimized Closure Integral Equation Theory: Heteronuclear Polyatomic Fluids. J. Chem. Theory Comput. [En liña] 2008, 4 (3), 385-396. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ct700202h (consultado xaneiro 13, 2016).
2. Zubarev, A. A.; Larionova, N. A.; Rodinovskaya, L. A.; Mortikov, V. Y.; Shestopalov, A. M. Synthesis of 2,5-Asymmetrically Substituted 3,4-Diaminothieno2,3-b]thiophenes by Domino Reaction. ACS Comb. Sci. [Online] 2013, 15, 546-550. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/co400069v (consultado marzo 13, 2016).
Elaboración de referencias. Documentos en Internet
 • Os documentos publicados en Internet deben citarse seguindo as instruccións que corresponden ao tipo de documento. Para máis información consultar o apartado Libros electrónicos e Revistas electrónicas.
 • A información mínima precisa para citar un sitio web é o título, a URL e a data de acceso. Tamén se pode incluir o nome do autor (se hai). Engadir "Home Page" ao título do sitio web cando sexa necesario.
 • Se non aparece ningún autor ou editor e o documento non é un artigo, capítulo ou parte doutro documento, a cita faráse polo título.
 

Apelido(s) autor, Iniciais do nome.; Apelido(s) autor, Iniciais do nome. Título do documento, Ano. Nome da web. URL (consultado mes día, ano).
 

Exemplo

ACS Publications Division Home Page. http://pubs.acs.org (consultado novembro 17, 2004).
Elaboración de referencias. Teses
 • Nas teses impresas o título é opcional (ainda que recomendable) pero son obrigatorios nos formatos electrónicos
 
Teses impresas
 

Autor, Iniciais. Título da tese: Subtítulo. Tese de doutoramento, Nome da Universidade, Cidade e País onde está a Universidade, Ano.
 


Exemplo

Costas Fernández, M. Optimización de la producción de lipasas por diversos microorganismos. Tese de doutoramento, Universidade de Vigo, España, 2003.


 
Teses en formato electrónico
 

Autor, Iniciais. Título da tese: Subtítulo. Tese de doutoramento [En liña], Nome da Universidade, Cidade e País onde está a Universidade, Ano. URL (consultado mes día, ano).
 


Exemplo

Herrera González, A.J. Aplicación de O- y N-radicales a la química de carbohidratos. Tese de doutoramento [En liña], Universidad de La Laguna, España, 2002. http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=7177&orden=0&info=link (consultado 25 xaneiro, 2002).
Fichas de Datos de Seguridade dos Materiais (MSDS)
 • Cando se cita unha folla de datos de seguridade deben incluirse: o título da folla de datos, (que é o nome da sustancia); o número MSDS, a empresa de fabricación, a ubicación da empresa e a data do documento. Se se utilizou unha versión electrónica (obtida nunha web) engadiráse o termo "en liña" e os datos de localización na web.
Impresa:
 

Título; Número MSDS; Empresa: Localización da empresa, Data.
 

Exemplo:

Titanium Dioxide; MSDS No. T3627; Mallinckrodt Baker: Phillipsburg, NJ, Nov 12, 2003.
 

Obtida dunha web:
 

Título; Número MSDS [En liña]; Empresa: Localización da empresa, Data. URL (consultado mes día, ano).


Exemplo:

Acetic Anhydride; MSDS No. A0338 [En liña]; Mallinckrodt Baker: Phillipsburg, NJ,  Feb 18, 2003. http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/a0338.htm (consultado novembro 10, 2004).
Máis información