FIADOR
Fiador: Socioloxía
SociologíaSelección de recursos de pago e gratuítos sobre socioloxía. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial ARD Anthropology Review Database
Contido: base de datos con máis de 5000 referencias que permite mellorar o nivel de acceso dos antropólogos á literatura antropolóxica. Contén ademáis das referencias de Anthropology Review, citas de American Antiquity e American journal of Physical Anthropology, así como ligazóns a un número de publicacións en liña e sitios web.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Banco Mundial-World DataBank
Contido: o Banco Mundial e unha fonte de asistencia financeira e técnica para o desenvolvemento de países de todo o mundo, formado por 185 institucións, permite atopar documentos oficiais da Banca Mundial. Podemos destacar entre todas as bases de datos deste ortanismo: World DataBank e World Development Indicators
Idioma: inglés
Recurso referencial Conference Alerts
Contido: base de datos de alertas de congresos.Ten carácter multidisciplinar e internacional.
Idioma: inglés
Recurso referencial Enquisa social europea (European Social Survey)
Contido: a Enquisa Social Europea (ESE) é unha enquisa que recolle información sobre as opinions e actitudes dos cidadans europeos, España participou en todas as súas edicións que se repiten cada dous anos
A ESE emprega uns procedimentos metoloxicamente moi rigurosos que teñen como obxectivo garantir os datos recollidos nos distintos países paricipantes sexan comparables.
Cobertura: 2002-
Recurso a texto completo Recurso referencial Estudo mundial de valores
Materia: ciencias sociais e políticas
Contido: Proxecto global de investigación social que explora os valores e opinións da xente, a súa evolución ao longo do tiempo, e o seu impacto social e político. Abarca a maioría da poboación mundial.
Recurso a texto completo Recurso referencial Eurostat
Contido: páxina web da Oficina de Estatística da EU, no portal EUROPA. Acceso á estatísticas rexionais, de economía e finanzas, transportes, industria e servizos... etc. da Unión Europea.
Idioma: inglés, alemán, francés
Recurso a texto completo Recurso referencial Harvard-MIT Data center, Harvard University
Contido: principal distribuidor dos datos cuantitativos de ciencias sociais de Harvard e o MIT.
Idioma: inglés
Recurso referencial ISOC
Materia: ciencias humanas e sociais
Contido: recompila e difunde desde 1976 a produción científica publicada en revistas españolas. Esta base de datos multidisciplinar cubre as seguintes áreas temáticas: antropoloxía, arqueoloxía, e prehistoria, arte, biblioteconomía e documentación, ciencias políticas, dereito, economía, educación, filosofía, geografía, historia, lingüistíca e literatura, psicoloxía, socioloxía, urbanismo e estudos sobre America Latina.
Idioma: español
Recurso referencial Migrinter
Materia: base de datos de migracións internacionais
Idioma: francés, español e inglés
Recurso referencial National Criminal Justice Reference Service Abstract
Materia: base de datos de xustiza e temas de drogas, financiada polo goberno federal para apoiar a investigación, a política e o desenvolvemento de programas en todo o mundo.
Cobertura: 1972-
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial OECD Stat Extracts
Materia: economía e ciencias sociaís e políticas
Contido: acceso ás estatísticas gratuítas da Organisation for Economic Co-operation and Development.
Idioma: inglés, francés
Recurso referencial Online Education Database
Materia: base de datos das estatísticas elaboradas pola OCDE
Contido: ademas dos datos estatísticos ofrece indicadores de tendencias
Idioma: inglés
Recurso referencial PARLINE
Contido: base de datos que ofrece información sobre 266 cámaras parlamentarias nacionais de 189 países, ademais de información xeral ofrece datos comparativos entre as diferentes cámaras
Idioma: inglés
Recurso referencial Rémisis
Materia: base de datos de migracións internacionais e relacións interétnicas.
Contido: ofrece tanto referencias biblioigráficas como resumos de documentos sobre as migracións, cada documento está acompañado dunha análise do seu contido
Idioma: francés
Recurso referencial Sign@l:base
Materia: ciencias sociais e humanidades
Contido: agrupa as bases de datos Fripes (base de datos de referencias bibliográficas) e Somrev (sumarios de revistas)
Recurso referencial Women in Politics
Materia: base de datos bibliográfica que contén referencias bibliográficas de libros e artigos que tratan sobre mulleres na política
Idioma: inglés

Bibliotecas virtuais

Recurso referencial Fondo documental (INE)
Materia: estatísticas nacionais
Contido: contén unha biblioteca virtual, que proporciona acceso ao amplo fondo histórico de publicacións do INE que ata agora só estaba disponible para a súa consulta en formato impreso ou microficas na dependencias do Instituto. As publicacións contidas nesta sección están completas, se ben, ao contrario do que ocurre noutras bibliotecas virtuais, non se ofrecen completas para a súa descarga, senon qu o usuario navega por elas  a través dun índice xerárquico , similar ao da publicación orixinal, ata chegar á taboa, o que permite unha busca máis eficiente da información. Ofrecese tamén a ferramenta de busca apoiada en títulos e contidos de taboas. Os arquivos, en formato PDF, ofrecen a posibilidade de busca de cadenas de texto dentro do documento, gracias a que se a realizou previamente un proceso informáticode recoñecemento óptico de caracteres. 
Anos: 1858-1197
Idioma: Español
Recurso a texto completo Recurso referencial Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
Materia: repositorio dixital que ofrece acceso libre e gratuíto a produción dos 324 Centros Membros de CLACSO en 25 países de América Latina e o Caribe
Idioma: español

Catálogos

Recurso a texto completo Recurso referencial Catálogo del CIS
Materia: ciencias políticas e sociais
Contido: a biblioteca do CIS ten como función principal servir de apoio o labor investigador desenvolvido polo Organismo. Para elo dispón dun completo fondo bibliográfico especializado fundamentalmente en temas de socioloxía e ciencia política.
Idioma: Español
Recurso a texto completo Recurso referencial Catalógos del CSIC
Materia: recolle contidos multidisciplinares
Contido: a rede de Bibliotecas e Arquivos do CSIC estrea un nova interfaz de consulta que integra os catálogos bibliográficos e de arquivos, as revistas e libros electrónicos e o contido do repositorio institucional Dixital CSIC

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Blackwell Encyclopedia of Sociology
Materia: recurso que dá acceso ao coñecemento máis autorizado e actualizado no campo da socioloxía.
Contido: as entradas inclúen: definicións de conceptos clave, introducións a teorías sociolóxicas e de investigación, cronoloxías, léxicos por área temática, amplas bibliografías, etc. Actualízase 3 veces ao ano.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Diccionario Crítico de Ciencias Sociales
Contido: dicionario cun contido exhaustivo sobre Ciencias Sociais
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Dictionary of Sociology (Oxford reference online)
Materia: ciencias sociais
Contido: dicionario compilado por un equipo de expertos sociólogos, baixo a dirección de Gordon Marshall e John Scott, ten máis de 2.500 entradas. Con termos tomados da socioloxía e campos como a psicoloxía, economía, antropoloxía, filosofía, e ciencia política, proporciona cobertura sobre todos os aspectos da socioloxía. Tamén contén biografías cubrindo figuras claves, como Gilles Deleuze e Erich Fromm
Recurso referencial Eurovoc
Contido: tesauro multidisciplinario coa terminoloxía dos ámbitos de actividade da Unión Europea, con especial fincapé nos traballos parlamentarios.
Idioma: multilingüe.
Recurso referencial Online Dictionary of the Social Sciences
Contido: este dicionario ten 1000 entradas que abrangue as disciplinas de socioloxía, criminoloxía, ciencia política e estudos sobre a  muller.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso novo Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies
Contido: proporciona unha colección completa e interdisciplinar dos conceptos crave, tendencias e procesos relacionados co estudo das familias e os patróns familiares en todo o mundo.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial AECPA: Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración
Contido:ten como fins os de promover o desevolvimento da Ciencia Política e da Administración en España, perfeccionar os seus métod e técnicas, fomentar as súas investigacións e impulsar a coopperación científica entre os invistigadores, profesores,  estudosos e especialistas da materia, desde o compromiso coa democracia e os dereitos humanos
Recurso referencial AEDEMO
Materia: estudos de mercado, marketing e opinión
Contido: asociación de profesionais co obxectivo fundamental da difusión e o control das técnicas empregadas na investigación comercial
Cobertura: 1968-
Recurso a texto completo Recurso referencial American Sociological Association
Contido: A  Asociación Americana de Sociología, a través da súa Oficina Executiva, está ben posicionada para proporcionar un conxunto único de servizos aos seus membros e promover a vitalidade, a visibilidade e a diversidade da disciplina. Traballando nos planos nacional e internacional, a Asociación ten como obxectivo articular políticas e implementar programas que podan ter o maior impacto posible para a socioloxía, agora e no futuro.
Recurso a texto completo Recurso referencial Asociacion de Antropólogos Iberoamericanos (AIBR)
Contido: a Asociación AIBR (Antropólogos Iberoamericanos en red) creada en 1996, ten entre os seus obxectivos: promover as diferentes actividades relacionadas coa investigación, así como difundir os temas relacionados con todos os campos da Antropoloxía. fomentar e apoiar o intercambio de coñecimento e opurtinidades entre todos os profesionais pertencentes a esta disciplina ou interesados nela
Recurso a texto completo Recurso referencial Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS)
Contido: o CIS recolle os datos necesarios para a investigación en ámbitos moi diversos, desde a evolución da opinión pública á investigación aplicada. Así, o CIS é o responsable de levar a cabo estudos que proporcionen diagnósticos precisos para poder orientar o labor dos poderes públicos responsables das distintas administracións.
Idioma: español
Recurso referencial Centro Estatal de Documentación e Información de Servicios Sociales
Materia: protección social e migracións
Contido: unidade funcional do actual Ministerio de Emprego e Seguridade Social que proporciona información bibliográfica e lexislativa mediante a consulta ás súas propias bases de datos, obras de referencia, repertorios lexislativos, CD-ROM, bibliografías, boletíns de sumarios, catálogos especializados...
Cobertura: 1985-
Recurso a texto completo Recurso referencial Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos
Contido: creado en 1953. é ol órgano representativo superior da profesión, agás naquelas comunidades autónomas nas que xa se constitúi o Colexio Territorial. A súa misión consiste en agrupar aos titulados en Ciencias Políticas e Socioloxía para a defensa dos seus intereses profesionais, promovendo e consolidando as oportunidades de profesionalizacióne recoñecemento social dos politólogos e sociólogos ante as entidades públicas e privadas. Ademáis promove os intereses científicos e profesionais das nosas distintas especialidades para fomentar  o seu desenvolvemento en Espana.
Recurso a texto completo Recurso referencial European Sociological Association
Contido: a Asociación Sociológica Europea (ESA) ten como obxectivo facilitar a investigación sociolóxica, o ensino e a comunicación sobre as cuestións europeas, e para dar á socioloxía una voz nos asuntos europeos.
ESA é unha asociación académica de sociólogos e unhaa asociación a escala europea sen ánimo de lucro formada por máis de 1.900 membros. Foi establecido en 1992, tras as deliberacións e consultas entre os sociólogos dunha ampla gama de países.

Recurso referencial Federación Española de Sociología (FES)
Contido: a esta organización pertencen membros colectivos como as asociación territoriais de socioloxía, entre elas a Asociaciópn Galega de Socioloxía (AGS), así como membros individuais. Na páxina recóllense, entre outros temas congresos que organiza a FES
Recurso a texto completo Recurso referencial IGE
Contido: acceso ao banco de datos estatístico de Galicia. Ofrece estatísticas económicas, demográficas, sociolaborais, etc.
Idioma: galego, castelán
Recurso a texto completo Recurso referencial INE
Contido: organismo oficial español encargado da coordinación xeral dos servizos estatísticos da Administración Xeral do Estado e a vixilancia, control e supervisión dos procedementos técnicos dos mesmos; entre outras ofrece a base de datos INEbase de operacións estatísticas de poboación, consumo, datos do IPC, turismo, cultura, etc.
Idioma: español, inglés
Recurso referencial Instituto de la mujer
Materia: materias relacionadas coa muller
Contido: organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ten como función a promoción e o fomento das  condicións que posibiliten a igualdade social de ambos sexos e a participación das mulleres na política, económica e social
Recurso a texto completo Recurso referencial International Political Science Association
Contido: a IPSA foi fundada  en París en 1949 baixo a éxida das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO).
Os mandatos especiais de IPSA, sobreexpresados ​​na súa Constitución, é apoiar ol desenvolvemento da ciencia política en todas partes do mundo, a creación de redes académicas que unen Oriente e Occidente, do Norte e do Sur. O seu obxectivo é crearu sitio global na comunidade da ciencia política na que todos podan participar, promover a colaboración entre os eruditos nas democracias emerxentes e nas xa establecidas para apoiar as liberdades académicas necesarias para que as ciencias sociais prosperen.

 
Recurso a texto completo Recurso referencial International Sociological Association
Contido: fundada en 1949 baixo os auspicios da Unesco, o seu fin é representar aos sociologos en todo mundo. O seus membros pertecen a 167 países
Recurso a texto completo Recurso referencial Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Contido: estatísticas sobre mercado de traballo, inmigración e emigración, políticas do mercado de traballo, condicións de traballo e relacións laborais, prestacións da Seguridade Social, e outra información.
Idioma: español, galego, catalán, euskera, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Observatorio Social de España
Materia: é unha rede de académicos e academicas, investigadores e investigadoras de diversas universidades e centros de investigación en España, expertos no estudo das distintas áreas do Estado de benestar
Contido: a súa función é documentar e analizar as intervencións públicas que en materia de benestar social e calidade de vida son desenvolvidas nos niveis de goberno estatal, autonómico, e local, establecendo comparacións tanto da situación de España en relación co resto de países da Unión Europea e outros países do contexto internacional.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial ONU
Contido: páxina da Organización das Nacións Unidas con documentos oficiais e bases de datos bibliográficas.
Idioma: español
Recurso referencial Organización Internacional para las Migraciones (IOM)
Materia: migracións internacionais
Contido: está consagrada ao principio de que a migración en forma ordenada e en condicións humanas beneficia aos migrantes e á sociedade.
Idioma: español

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Anthropology Resources on the Internet
Materia: recurso ofrecido pola American Anthropological Association que ofrece información sobre os recursos da web sobre antropoloxía.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Barómetro Social de España
Contido: sistema de avaliación de distintas dimensións da realidade social española.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas
Contido: texto completo de dicionarios, libros, revistas, teses de doutoramento, cursos gratis, vídeos e presentacións multimedia sobre economía, dereito e outras ciencias sociais.
Recurso a texto completo Recurso referencial European Social Survey
Materia: enquisa transnacional impulsada desde o mundo universitario que se leva a cabo cada dous anos en toda Europa desde 2001.
Contido: mide as actitudes, as crenzas e os patróns de comportamento das diversas poboacións en máis de trinta países
Cobertura: 2001-
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial European Union Agency for Fundamental Rights
Contido: porporciona acceso online a información e datos relevantes no ámbito dos dereitos fundamentais no contexto da Unión Europea e os seus estados membros.
Recurso a texto completo Recurso referencial IPSAportal
Materia: portal da International Political Science Association.
Contido: portal que recolle sitios web de Ciencia Política, seleccionados revisados e evaluados pola IPSA para proporcionar unha ferramenta útil para a busca on-line
Idioma: inglés
Recurso referencial MigRes -Migration Resources
Materia: inmigración en Europa
Contido: recolle recursos para a realización de investigacións
Recurso a texto completo Recurso referencial PURESOC (Univ. Pública de Navarra)
Contido: recolle publicacións e recursos de socioloxía e áreas afíns. Ofrece ligazóns a xornadas, congresos, seminarios, que publican os seus relatorios electrónicos.
Recurso referencial Sociosite
Contido: Sociosite é un sistema de información internacional en ciencias sociais, proxecto da Facultade de Ciencias Socias da Universidade de Amsterdam.
Idioma: inglés
Recurso referencial SocioWeb
Contido: guía independente de recursos de socioloxía en internet, moi actualizada
Recurso referencial Women's Studies / Women's Issues Resource Sites
Contido: é un selectivo e anotado listado de sitios web que conteñen recursos e información sobre estudos sobre a muller, con enfase nos sitios especialmente útiles para estudos sobre mulleres académicas.
Idioma: inglés

Repositorios de datos abertos

Recurso a texto completo Social Science Open Access Repository

Materia: ciencias sociais
Contido: repositorio de acceso aberto que proporciona acceso electrónico libre a preprints e postprints de artigos de revista -o noso principal obxectivo- e a outros tipos de documentos.


Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo e-revistas: ciencias sociales
Materia: portal que recolle as revistas de ciencias sociais españolas e hispanoamericanas de calquera disciplina e en calquera idioma, que se publiquen en acceso aberto e cumpran determinados requisitos de calidade editorial
Contido: difunde o último número de cada revista e unha breve descrición das súas caracteristicas, remitindo á súa páxina web
Idioma:español
Recurso a texto completo Recurso referencial Latindex
Contido: sistema rexional de información en liña para revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Redalyc
Contido: rede de revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial SciELO. Scientific Electonic Library Online
Contido: biblioteca virtual que contén unha colección de revistas científicas de 11 países latinos, permitindo o acceso ao texto completo de moitos artigos.
Idioma: español

Revistas-e

Recurso a texto completo European Journal of Government and Economics
Materia: revista académica internacional bianual de ciencia politica
Contido: está orientada a temas de actualidade con respecto á interrelación entre os ámbitos de goberno e a economía, da influencia do goberno na economía, ás explicacións económicas do goberno, e todos estes temas en relación a Europa. As contribucións serán valorados pola relevancia substancial das súas preguntas de investigación, así como a súa orixinalidade.
Cobertura: 2012-
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Revista Latina de Sociología
Materia: temas relacionados coa socioloxía nos distintos países de Europa e América
Contido: ten como obxectivo fomentar e difundir a investigación e a reflexión sobre a sociedade  nun mundo globalizado de constantes cambios no que tanto a estrutura social como a vida das persoas atópanse en proceso de transformación constante.
Biblio. de Socio. e C. da Comunicación
Especialista na materia
Picture: Luisa Rivera

Luisa Rivera
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Inmaculada Mantecón Fernández

Inmaculada Mantecón Fernández
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000