FIADOR
Fiador: Patentes e marcas
Patentes e marcas

Unha patente é un conxunto de dereitos exclusivos concedidos por un Estado ao inventor dun novo produto ou tecnoloxía susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tempo, a cambio da divulgación da invención. A patente  enmarcase dentro da propiedade industrial, que á súa vez forma parte dol réxime de propiedade intelectual.
Patentes e marcas
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) da UDC:  o seu obxectivo fundamental é favorecer as relacións entre a Universidade e a empresa, promovendo a transferencia da oferta científico-técnica universitaria ao sector produtivo.

Oficina Española de Patentes y Marcas: ofrece gran cantidade de enlaces, que permiten realizar buscas variadas. Texto completo de patentes EP, Wo e de outros países. Referencias bibliográficas de patentes de moitos países.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): é unha organización internacional dedicada a fomentar ol uso e a protección das obras dol intelecto humano. A propiedade intelectual dividese en duas categorías: a propiedade industrial e ol dereito de autor.

Rexistro da Propiedade Intelectual: portal dol Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia.

Esp@cenet: proxecto conxunto da Oficina Europea de Patentes e as oficinas nacionais dos estados membros da EPO, con participación de a World Intellectual Property.

European Patent Office: páxina web da Oficina Europea de Patentes. Ofrece información, enlaces e acceso as bases de datos de patentes.

Buscador de patentes de Google

ISI Derwent Innovation Index: resumo completo dos inventos de todas as especialidades nol mercado mundial: químicos, eléctricos, electrónicos e de enxeñaría mecánica. Permite aos usuarios comprender rápidamente a importancia dunha patente e a súa relación con outras patentes (desde 1980 ata 2010).

UAIPIT: portal da Universidade de Alicante sobre propiedade industrial e intelectual e sociedade da información. Conten documentos sobre: protección de inventos, protección de dereitos de autor, etc.

US Patent and Trademark Office: base de datos de patentes de USA, a texto completo desde 1976.

Canadian Patent Database: descrición de patentes e imaxes. Desde 1920 ata a  actualidade. Realizada pola Canadian Intellectual Property Office.


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000